Administraţie

Administraţie

cl_ploiestiD I S P O Z I Ţ I A Nr. 1571
privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 31 mai 2012

Primarul Municipiului Ploieşti:
în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

D I S P U N E:

Articol unic - Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2012, începând cu ora 1200, la sala de şedinţe din cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Ploieşti din data de 27 aprilie 2012.
2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Ploieşti din data 25 mai 2012.
3. Întrebări şi interpelări.
4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilului CÎRSTEA TUDOR ANDREI – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
5. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilului MILOVANOVIC ETHAN – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – doamnei ALECSIE MARIA – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Municipal Ploieşti – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local, precum şi a bugetului activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Şcolii cu clasele I – VIII „Nicolae Titulescu" Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
10. Proiect de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă şi de canalizare – iniţiat de consilierii Valentin Sava, Ion Iancu, Iulian Teodorescu, Iulian Bolocan şi Ion Eparu.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei financiare anuale pentru exerciţiul financiar 2011 respectiv bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu şi de consilierii Gheorghe Sîrbu şi Radu Mateescu.
12. Proiect de hotărâre privind mandatul reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociaţilor de la SC Apa Nova SRL Ploieşti referitor la închiderea exerciţiului financiar pe anul 2011 – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de investiţii" al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2012 – iniţiat de consilierii Ion Eparu şi Costel Horghidan.
14. Proiect de hotărâre privind avizarea utilizării „Cotei de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare a sistemului energetic de interes local" de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. – iniţiat de consilierii Ion Eparu şi Costel Horghidan.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor nr. 7 şi 8 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune către S.C. "Hale şi Pieţe" S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008, modificată şi completată – iniţiat de consilierii Gheorghe Sîrbu şi Mihai Nicolescu Sava.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2009, modificată şi completată – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statelor de funcţii ale Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti, ca urmare a transformării gradelor/treptelor profesionale ale unor posturi – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru.
18. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic de Industrie Uşoară din Municipiul Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 249, în Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny" – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
19. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 20 mp din cadrul Grădiniţei cu program prelungit ,,Dumbrava Minunată'' asociaţiei de părinţi în vederea desfăşurării activităţii – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploieşti propuse să funcţioneze în anul şcolar 2012-2013 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de venit minim garantat – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru.
22. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale unor imobile proprietatea municipiului Ploieşti si transmiterea acestora în administrarea Administraţiei Serviciilor Sociale si Comunitare – iniţiat de consilierii Puiu Neagu, Nicolae Suga şi Marin Tincu.
23. Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuinţe sociale – iniţiat de consilierii Mihai Nicolescu Sava, Emil Calotă, Puiu Daniel Neagu, Marin Tincu şi Nicolae Şuga.
24. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei de locuinţă socială a imobilului situat în str. Rezervoarelor, nr. 1 şi transmiterea acestuia Direcţiei de Gestiune Patrimoniu – iniţiat de consilierii Mihai Nicolescu Sava, Marin Tincu, Nicolae Şuga şi Puiu Daniel Neagu.
25. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de opt unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Costel Horghidan, Iulian Bolocan, Teodor Avramescu şi Adrian Lupu.
26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2006 privind repartizarea de locuinţe sociale – iniţiat de consilierii Mihai Nicolescu Sava, Marin Tincu, Nicolae Şuga şi Puiu Daniel Neagu.
27. Proiect de hotărâre privind trecerea unor locuinţe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploieşti în proprietatea publică a statului şi pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Iulian Bolocan, Valentin Marcu, Constantin Popa şi Costel Horghidan.
28. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în Ploiesti, Cartierul Libertăţii, Ansamblul 9 Mai – blocurile 30A, 30B-30C – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.
29. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor locuinţe proprietatea municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Puiu Neagu, Nicolae Şuga şi Marin Tincu.
30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 240/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti cu privire la actualizarea "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti" referitor la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Iulian Bolocan, Valentin Marcu, Constantin Popa şi Costel Horghidan.
31. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Iulian Bolocan, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Valentin Marcu.
32. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de locuinţe de necesitate unor imobile proprietatea municipiului Ploieşti şi repartizarea acestora – iniţiat de consilierii Puiu Neagu, Nicolae Şuga şi Marin Tincu.
33. Proiect de hotărâre privind includerea unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea unor locuinţe din acest fond conform prevederilor legale – iniţiat de consilierii Puiu Neagu, Nicolae Suga şi Marin Tincu.
34. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Conservatorilor si Restauratorilor din România a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 214, bl. 24 B – parter – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Adina Gheorghe, Florin Sicoie, Gabriel Ionescu şi Marius Mateescu.
35. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită catre Camera Medicilor Prahova a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Ploieşti, str. Andrei Mureşanu nr. 56 – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Adina Gheorghe, Florin Sicoie şi Marius Mateescu.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adiţional a contractului de comodat nr. 243407/30.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiesti şi Cabinetele Medicale Individuale Dr. Alzesberger Gena, Dr. Bosoi Carmen Vasilica, Dr. Georgescu Valerica pentru spatiul cu destinaţie de cabinet medical situat in Ploiesti, str. Rudului nr. 10 – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru si de consilierii Adina Gheorghe, Florin Sicoie, Gabriel Ionescu şi Marius Mateescu.
37. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Florea Ion şi Florea Dorina în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, str. Anotimpului nr. 15, bl. 39, sc. B, ap. 21, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.
38. Proiect de hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local nr. 202/27.04.2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 553/21.11.2011 de aprobare a zonării fiscale a municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi consilierii Adina Gheorghe, Carmen Dumitru, Marius Mateescu, Florin Sicoie, Gabriel Ionescu, Costel Horghidan şi Gheorghe Popa.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare reglementări urbanistice" – completare Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2010, str. Tazlău, Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Carmen ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Dumitru, Marius Mateescu, Gheorghe Popa şi Florin Sicoie.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ridicare restricţie de construire pentru construcţie cofetărie – pizzerie S+P+2E '(fără spaţii de producţie)' str. I. L. Caragiale nr. 1, Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Carmen Dumitru, Gheorghe Popa, Gabriel Ionescu, Florin Sicoie, Costel Horghidan şi Marius Mateescu.
41. Proiect de hotărâre privind încetarea unui mandat de consilier local şi declararea vacantării acestuia.
42. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant.
43. Diverse.
Adresa nr. 7848/27.04.2012 – Techiu Ion şi Techiu Margareta.
Adresa nr. 8337/7.05.2012 – SC Vitalia Servicii pentru Mediu – Tratarea Deşeurilor SRL.

Dată în Ploieşti, astăzi, 25 mai 2012, în două exemplare originale.
Primar,
Andrei Liviu Volosevici
Administraţie

IMG_6267Marţi, 22 mai 2012 s-a inaugurat lucrarea  ,,Extindere şi îmbunătăţire reţea apă uzată şi staţie de eupurare” în localitatea Cornu. Instalaţia de tratare se bazează în principal pe utilizarea  unui sistem de filtrare cu flux aerat biologic pentru purificarea apelor reziduale şi include mai multe etape:filtrarea brută; staţia de pompare; filtrarea de fineţe; rezervorul primar de decantare; rezervorul de egalizare; biofiltrul; rezervorul de spălare; stabilizarea aerobică a nămolului;deshidratarea nămolului.

Investiţia face parte dintr-un proiect mai amplu ce include încă trei obiective: ,,Reabilitare reţea alimentare cu apă şi lucrări conexe pe strada Mihai Viteazu”; ,,Imbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local – Reabilitare strada Mihai Viteazu”; ,,Dotarea aşezămintelor culturale în scopul conservării specificului şi tradiţiilor locale în comuna Cornu, judeţul Prahova”.

Proiectul finanţat din Fondul European Agricol De Dezvoltare  Rurală  şi sprijinit de Consiliul Judeţean Prahova are o valoare de aproximativ 2,5 milioane de euro. Populaţia aferentă lucrărilor propuse în proiect este de 1511  locuitori, din care 1087 în Cornu de Jos şi 424 în Cornu de Sus.

Administraţie

ciresariiLuni, 14 mai, Primăria municipiului Ploiești a demarat lucrările de  „Reabilitare/modernizare și echipare specifică a centrului de primire în regim de urgență Cireşarii Ploiesti”.

Amplasamentul obiectivului de investiții  „Reabilitare/modernizare și echipare specifică a centrului de primire în regim de urgență Ciresarii Ploiesti” este  în locația de pe str. Rariștei nr.62C, Municipiul Ploiești, județul Prahova., 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional  2007-2013 , Axa  prioritarăƒ: 1 „ Sprijnirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de crestere”,  Domeniul major de intervenție: 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”. Autoritate de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și  Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia reprezintă Organismul Intermediar pentru REGIO. 

Obiectivul principal în domeniul protecției sociale îl reprezintă crearea unui sistem de protecție și suport continuu și integrat în vederea creșterii calității vieții beneficiarilor de servicii (categoriile defavorizate ale populației- copii aflați în dificultate, persoane cu handicap varsnici cu venituri mici sau fără venituri, varsnici bolnavi, persoane cu mulți copii și cu venituri reduse sau fără venituri), stabilind măsuri de intervenție în sprijinul persoanelor în nevoie, de protecție a copiilor aflați în dificultate și de prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială.
Prin acest proiect se dorește  crearea unei infrastructuri performante, special concepută pentru prestarea serviciilor de asistență socială oferite copiilor, la nivelulu Polului de Creștere Ploiești -Prahova, în condițiile în care actualul sistem nu mai reușește să țină pasul cu evoluția și intensitatea fenomenelor cu impact negativ asupra celor ce constituie grupul de maxim interes al proectului: copiii.

Proiectul prevede: 
-      Mărirea capacității de primire de la 20 copii la 50 copii
-      Reabilitare corp existent și extindere cu clădire noua.      


Valoarea totală  a contractului de finanțare este de 8.684.387,97 lei  din care valoarea
eligibilă a proiectului este de 6.906.585,39 lei, iar durata de implementare a proiectului este de 24 luni: 11.07.2011-11.07.2014.
Administraţie

palatul_administrativ_ploiestiGuvernul a aprobat, în şedinţa de marţi, numirile noului prefect şi noului subprefect de Prahova. Autorităţile aşteaptă publicarea hotărârii în Monitorul Oficial

Imediat ce hotărârea de Guvern va fi publicată în Monitorul Oficial noua conducere a Prefecturii Prahova va deveni oficială. Noul prefect de Prahova va fi Marius Sersea, fost director la Agenţia Judeţeană de Finanţe, propus de PNL, iar noul subprefect al judeţului va fi Rodica Paraschiv, în prezent directoare la Direcţia Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Prahova.


Administraţie

palatul_administrativ_ploiestiPrimăria Municipiului Ploiești informează cetățenii că Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) al municipiului Ploiești va funcționa cu un program special de relații cu publicul în perioada 28 aprilie - 01 mai 2012 .

Astfel, Compartimentul de Stare Civilă va asigura doar înregistrarea deceselor, după cum urmează:

-      sâmbătă, 28 aprilie 2012, între orele 09.00-12.00;
-      luni, 30 aprilie 2012, între orele 09.00-12.00;
-      marți, 01 mai 2012, între orele 09.00 - 12.00.
Administraţie

autobuz_ratpPrimaria Municipiului Ploieşti, prin RATP, anunta publicul calator ca mijloacele de transport in comun vor circula dupa un program de lucru redus luni, 30 aprilie 2012.

Avand in vedere ca ziua de 30 aprilie a fost declarata zi libera, mijloacele de transport public  vor avea un program redus fata de orarul normal al unei zile lucratoare.

De asemenea, in ziua de marti, 1 mai 2012, traseele RATP Ploiesti vor circula dupa un  program de sambata.

Administraţie

aprilie_019Primăria municipiului Ploiești a predat amplasamentul pentru construirea primului Cămin de bătrâni din oraș marți, 24 aprilie 2012, în cadrul Parteneriatului  dintre Municipiul Ploiești și Fundația pentru copii „Sfantul Sava”.

La acțiunea de astăzi a participat și preot prof.dr. Mihail Milea, coordonatorul Fundației „Sfantul Sava”. Cu acest prilej a fost realizată o sluja de sfințire a viitorul cămin de bătrâni.
Administraţie

cj_absentaŞedinţa de Consiliu Judeţean de marţi 24 aprilie nu a mai avut loc deoarece nu s-a întrunit quorum-ul. Motivul? Absenţa consilierilor din partea PDL. În cursul aceleiaşi zile PDL Prahova a trimis un comunicat de presă prin care explica gestul consilierilor. Iată comunicatul:
Read more: Consilierii judeţeni PDL nu s-au prezentat la şedinţa de Consiliu Judeţean / Vezi de ce
Administraţie

palatul_administrativ_ploiestiMarţi, 24 aprilie 2012, ora 9.30, Sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ are loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Prahova. Conform legislaţiei în vigoare, sedinţa este publică, având posibilitatea să consultaţi proiectele de hotărâre supuse dezbaterii şi ordinea de zi, AICI
Joomla SEF URLs by Artio