Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a anunțat că municipiul Ploiești este la un pas de a pierde o finanțare importantă acordată reședințelor de județ, prin Administrația Fondului pentru Mediu, pentru stații de alimentare destinate autoturismelor electrice.

 

Ministrul a anunțat că Ploieștiul ar putea beneficia de finanțare pentru 13 sau 14 astfel de stații, dacă se va înscrie în program, dar acuză lipsa de mobilizare la nivelul Primăriei Ploiești. Numai că termenul limită pentru acest lucru este 31 iulie

"În pofida numeroaselor semnale pe care i le-am transmis, public, Ploieștiul riscă să rămână și fără stațiile de alimentare pentru autoturisme electrice, finanțate de Ministerul Mediului prin AFM, de care pot beneficia toate municipiile reședință de județ.

Ploieștiul ar putea obține 13 sau 14 astfel de stații (proporțional cu numărul de locuitori).

Termenul limită de depunere a solicitării: 31 iulie!!!

Dacă domnul primar se mobilizează, ploieștenii care au mașini electrice sau hibrid și le vor putea alimenta la aceste stații, ce sunt utile și pentru instituțiile care își înnoiesc parcul auto.

Insistați și dumneavoastră pe lângă domnul primar!

Iată ce are de făcut:

Pentru a participa la Program este necesară depunerea la sediul AFM a cererii de finanțare, până la 31.07.2019.

Conform Ghidului de finanțare, Dosarul depus de către solicitanţi trebuie să cuprindă:

a)formularul cererii de finanţare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 1, completat prin tehnoredactare, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

b)orice act administrativ de reprezentare emis de către reprezentantul legal în condiţiile legii, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;

c)certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

d)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;

e)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;

f)certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu, emis pe numele solicitantului de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;

g)declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte dacă TVA-ul aferent proiectului este sau nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace conform prevederilor legale;

h)hotărârea consiliului local privind aplicarea la Program, în copie certificată «conform cu originalul» de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale; hotărârea trebuie să conţină cel puţin:

acordul cu privire la contractarea finanţării şi persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Autoritatea;

acordul privind punerea la dispoziţie a terenului pentru realizarea proiectului (suprafaţă, identificare, vecinătăţi), cu indicarea documentului care atestă regimul juridic al terenului;

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul respectiv;

angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice;

acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum şi susţinerea cheltuielilor neeligibile pentru realizarea proiectului;

i)extras de carte funciară, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare;

j)planul de amplasament şi delimitare a imobilului, în copie certificată «conform cu originalul»;

k)în cazul în care imobilul este dat în administrare, solicitantul va depune hotărârea consiliului local în copie certificată «conform cu originalul» sau hotărârea Guvernului, după caz, privind darea în administrare a imobilului;

l)studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii propus, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care va conţine şi cerinţele prevăzute la art. 11 lit. e)", a scris ministrul Mediului, Grațila Gavrilescu, pe pagina sa de Facebook.

Conform informațiilor publicate de AFM, în cadrul programului, termenul limită pentru înscrieri a fost amânat, deja, de trei ori. Cel mai recent termen a fost anunțat de autorități ca fiind 31 iulie.

"Obiectivul programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică. Solicitanții eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale - reşedinţe de judeţ şi municipiul Bucureşti, iar suma alocată sesiunii de finanţare este de 92 milioane lei. Finanţarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile şi în limita sumelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant. Sumele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant se stabilesc în funcţie de numărul de locuitori, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, acestea fiind publicate pe site-ul AFM. Suma maximă finanţată de Administrația Fondului pentru Mediu pentru instalarea unei staţii de reîncărcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezintă 90% din totalitatea cheltuielilor eligibile", se precizează într-o informare transmisă de Administrația Fondului pentru Mediu.

Aceasta ar fi a doua finanțare acordată de Ministerul Mediului, prin AFM, pe care Ploieștiul o ratează, după cea pentru achiziționarea a 11 autobuze electrice, pe care municipiul a pierdut-o fiindcă nu a avut un plan de calitate a aerului, document obligatoriu prevăzut în Ghidul solicitantului.

Foto ilustrație (sursa: e-nergia.ro)

Joomla SEF URLs by Artio