Categorie: Actual

cosma_anghelConsiliul Judeţean Prahova a demarat procedurile de recuperare a unui debit în valoare de 3.650.000 de euro, debit pe care S.C PLUSVAG INVESTIMENTOS SRL şi SC PLUSVAG INVESTIMENTOS SA, firme apropiate familiei fostului preşedinte al C.J., Florin Anghel, îl au faţă de Judeţul Prahova.

În baza sentinţei nr. 303 din 22 iunie 2010 a Tribunalului Prahova, sentinţă definitivă şi irevocabilă, care obligă S.C PLUSVAG INVESTIMENTOS SRL şi SC PLUSVAG INVESTIMENTOS SA, la plata în solidar, către Judeţul Prahova a sumei de 3.650.000 euro, Consiliul Judeţean a luat legătura cu un executor judecătoresc prin intermediul căruia va fi recuperat acest debit.

Istoria

În noiembrie 2006 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat, cu hotărârea nr.141 din 22 noiembrie 2006, trecerea, din domeniul public al judeţului în domeniul privat al acestuia, a unei suprafeţe de teren de 58,57 ha (inclusiv a construcţiilor existente pe acesta), situată în comuna Bărcăneşti, satul Tătărani, în vederea realizării proiectului „Ansamblul rezidenţial în comuna Bărcăneşti, satul Tătărani”.

Obiectul asocierii îl constituia realizarea de către autoritatea publică împreună cu un operator economic a unui ansamblu rezidenţial pe o suprafaţă de 102,15 ha şi valorificarea acestuia prin vânzare, cu excepţia bunurilor şi a terenului de domeniu public.

Durata asocierii era de 5 ani de la data încheierii contractului, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 2 ani şi jumătate.

Urmare licitaţiei organizate, contractul de asociere a fost atribuit Societăţii Comerciale „PLUSVAG INVESTIMENTOS” S.A. Braga Portugalia, singurul operator participant.

Factorii de evaluare ofertaţi de operatorul economic au fost următorii:

-         valoarea avansului: 6,3 milioane euro (preţul de cumpărare a terenului rezultat ca urmare a creşterii cuantumului avansului fiind de 10 euro/m.p.);

-         procentul oferit de participare a Consiliului judeţean Prahova la împărţirea rezultatelor economice: 10% (dar nu mai puţin de 25 milioane euro).

În baza licitaţiei organizate s-a încheiat Contractul de asociere nr.6334 din 3 mai 2007, între judeţul Prahova şi societatea portugheză menţionată.

În aplicarea prevederilor acestui contract, Consiliul judeţean Prahova a încasat de la operatorul economic - Societatea Comercială „PLUSVAG INVESTIMENTOS” S.A. BRAGA PORTUGALIA, avansul în sumă de 6,3 milioane euro, respectiv contravaloarea în lei, devenită cu dobânda bancară aferentă 26.480.760,23 lei.

La solicitarea operatorului economic, Consiliul judeţean a aprobat, cu hotărârea nr.96 din 29 iunie 2007, următoarele:

            a) majorarea de la 58,57 ha la 67,86 ha a suprafeţei de teren proprietate privată a judeţului ce se vinde;

            b) cesiunea contractului de asociere către Societatea Comercială „PLUSVAG INVESTIMENTOS” S.R.L. Ploieşti- România având ca unic asociat Societatea Comercială „PLUSVAG INVESTIMENTOS” S.A. Braga-Portugalia.

Realizarea cesiunii respective a fost condiţionată însă, prin aceeaşi hotărâre, de acceptarea de către părţi a clauzei conform căreia Societatea Comercială PLUSVAG INVESTIMENTOS S.A. BRAGA PORTUGALIA se obligă să răspundă, alături de Societatea Comercială PLUSVAG INVESTIMENTOS S.R.L. Ploieşti-România, de eventualele prejudicii cauzate judeţului Prahova în legătură cu executarea contractului de asociere.

Prin hotărârea nr.103 din 27 iulie 2007 a Consiliului judeţean Prahova, s-a aprobat, prin derogare de la prevederile contractului de asociere pentru realizarea ansamblului rezidenţial, vânzarea de către Societatea Comercială PLUSVAG INVESTIMENTOS S.R.L., a terenului în suprafaţă de 15,8 ha , afectat realizării proiectului, către un operator economic, în vederea edificării unui centru comercial.

Această solicitare a Societăţii Comerciale PLUSVAG INVESTIMENTOS S.R.L. a fost motivată de faptul că nu sunt dezvoltatori specializaţi, pentru edificarea centrului comercial prevăzut de proiect, fiind necesară colaborarea cu o firmă internaţională specializată, care nu acceptă însă o astfel de participare decât dacă dobândeşte proprietatea asupra terenului respectiv.

La data de 2 august 2007, a fost autentificat contractul de vânzare-cumpărare, prin care Societatea Comercială PLUSVAG INVESTIMENTOS S.R.L. Ploieşti a devenit proprietarul terenului în suprafaţă de 158.889,22 m .p., situat în intravilanul comunei Bărcăneşti, satul Tătărani, în vederea realizării unui Centru comercial în cadrul proiectului „Ansamblul rezidenţial în comuna Bărcăneşti, satul Tătărani” - menţiune stipulată în mod expres în contractul respectiv.

Contractul de vânzare-cumpărare menţionat cuprinde şi clauza conform căreia, în situaţia vânzării terenului respectiv către un terţ, celelalte obligaţii din contractul de asociere şi din actul adiţional la acesta, asumate faţă de Consiliul judeţean Prahova de către Societatea Comercială PLUSVAG INVESTIMENTOS S.A. Portugalia şi de către Societatea Comercială PLUSVAG INVESTIMENTOS S.R.L. Ploieşti, rămân în totalitate în sarcina cumpărătoarei din acest contract, respectiv Societatea Comercială PLUSVAG INVESTIMENTOS S.R.L. Ploieşti.

Preţul de vânzare a terenului, menţionat în contract şi încasat de Consiliul judeţean Prahova, este echivalentul în lei al sumei de 1.588.892,20 euro.

La data de 16 mai 2008, Societatea Comercială PLUSVAG INVESTIMENTOS S.R.L. Ploieşti a înstrăinat către Societatea Comercială SRP DEVELOPMENT S.A. Ploieşti terenul cumpărat de la Consiliul judeţean Prahova. Preţul acestei vânzări a fost echivalentul în lei al sumei de 9.500.000 euro.

Direcţia de control financiar ulterior a Camerei de Conturi Prahova a constatat, cu decizia nr.30 din 25 august 2008, că nu a fost aplicat angajamentul emis de către asociatul judeţului Prahova în proiectul „Ansamblul rezidenţial în comuna Bărcăneşti, satul Tătărani”, în vederea obţinerii unei derogări de la contractul iniţial, angajament care se referă la plata în avans a unor obligaţii ulterioare. Suma ce trebuia plătită de asociat fiind de 2.700.000 euro (10% din valoarea estimată a Centrului comercial ce urma a se construi).

Având în vedere valoarea la care a fost vândut către un terţ terenul dobândit de la Consiliul Judeţean, prin aceeaşi decizie s-a reţinut obligaţia de plată a Societăţii Comerciale PLUSVAG INVESTIMENTOS S.R.L. Ploieşti pentru suma de 950.000 euro (10% din preţul la care s-a făcut vânzarea respectivă).

În consecinţă, organul de control financiar a decis luarea următoarei măsuri:
„Regularizarea obligaţiilor reciproce în cadrul contractului de asociere şi asigurarea încasării sumei de 3.650.000 euro stabilită la control şi a penalizărilor care se vor calcula până la data încasării debitului, conform prevederilor din contract”.

Această măsură a fost notificată celor două societăţi comerciale responsabile de prejudicierea Consiliului judeţean.

Întrucât nu a fost realizată obligaţia constatată de Camera de Conturi în sarcina Societăţii Comerciale PLUSVAG INVESTIMENTOS S.R.L. Ploieşti şi a Societăţii Comerciale PLUSVAG INVESTIMENTOS S.A. BRAGA PORTUGALIA, aceea de a plăti Consiliului judeţean Prahova suma de 3.650.000 euro, după îndeplinirea procedurilor de conciliere, a fost formulată acţiune în justiţie, cererea Consiliului Judeţean Prahova fiind admisă de către Tribunalul Prahova, care obligă cele două firme la plata sumei de 3.650.000 de euro.

“Niciun investitor, de oriunde ar fi el şi în orice domeniu şi-ar desfăşura activitatea, nu are dreptul să prejudicieze, în niciun fel, bugetul locuitorilor Prahovei. În cazul de faţă, cele două societăţi comerciale nu şi-au respectat angajamentele pe care şi le-au asumat, iar sentinţa judecătorească definitivă şi irevocabilă nu este altceva decât un gest de normalitate într-o ţară membră a Uniunii Europene. În baza acestei sentinţe este firesc demersul Consiliului Judeţean Prahova de a aduce înapoi, la bugetul judeţului Prahova, banii pe care cele două societăţi comerciale îi datorează prahovenilor declară preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma.

Back To Top