Categorie: Actual
palatul_administrativ_ploiestiConsiliul Local al Municipiului Ploieşti se întâlneşte vineri, 13 ianuarie 2012, în şedinţă extraordinară, pentru a modifica hotărârea privitoare la înfiinţare şi funcţionarea Societăţii Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. (fostul ADPP), dar şi pentru prelungirea (un an)  a contractului de delegare a serviciului de iluminat public din municipiul Ploiești. Iată dispoziţia de convocare:

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 74
privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 13 ianuarie 2012

Primarul Municipiului Ploieşti:
În baza art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
În temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

D I S P U N E:

Articol unic - Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 13 ianuarie 2012, începând cu orele 1200, la sala de şedinţe din cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public şi reluarea întocmirii documentelor necesare delegării serviciului de iluminat public în Municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Iulian Teodorescu, Valentin Sava şi Adrian Lupu

Dată în Ploieşti, astăzi, 11 ianuarie 2012, în două exemplare originale.

Primar,
Andrei Liviu Volosevici

Back To Top