Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

înscrierea în învățământul primar
Categorie: Actual

Un ordin semnat de ministrul Educației și publicat în Monitorul oficial stabilește metodologia privind înscrierea în învățământul primar în anul școlar 2022 – 2023.

La clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc 6 ani în 2022

“Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare. Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar”, arată metodologia publicată în Monitorul Oficial.

În cazul copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie, aceștia pot fi înscriși în învățământul primar dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. Dacă sunt copii care au mers la grădiniță, acest lucru va fi consemnat de recomandarea emisă de grădiniță. Pentru ceilalți, este necesară o evaluare într-un centru de asistență educațională.  “Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusiv care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru următorul an școlar sau ai celor al căror nivel de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare. Evaluarea dezvoltării copiilor (…) se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar”, conform metodolgiei.

Cererile din circumscripție, soluționate cu prioritate

Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție trebuie înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată: “În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, se aplică criterii de departajare generale și specific. (…) Criteriile generale de departajare sunt următoarele: a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți; c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respective. (…) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică după aplicarea criteriilor generale. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea de învățământ trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune, și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul și litera prezentei metodologii”.

Cererea de înscriere poate fi completată on-line

Și în acest an, cererea-tip de înscriere va putea fi completată on-line. Cererea va putea fi transmisă prin e-mail, prin poștă sau va putea fi depusă la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în cazul copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani după data de 1 septembrie. Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice.

Calendar pentru înscrierea în învățământul primar, în anul școlar 2022 - 2023

28 martie 2022 - Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar

29 martie 2022 - Anunțarea criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ

30 martie—8 aprilie 2022 - Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

11 aprilie—10 mai 2022 Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor. Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică

27 mai 2022 - Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

30 mai 2022 - Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile după prima etapă

31 mai—7 iunie 2022 Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere

10 iunie 2022 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare

1 septembrie—8 septembrie 2022 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului

VEZI ȘI: Cererile pentru înscrierea la școală a copiilor din Ucraina, analizate în regim de urgență la ISJ Prahova

Back To Top