Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

cl_ploiestiPrimarul Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

D I S P U N E:

Articol unic - Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 13 august 2012, începând cu orele 1500, la sala de şedinţe din cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. 1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din 12 iulie 2012.
 2. 2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din 14 iulie 2012.
 3. 3. Întrebări şi interpelări. 
 4. 4. Proiect de hotărâre privind participarea reprezentanţilor municipiului Ploieşti la evenimentele culturale organizate de oraşul Radom - Polonia, oraş înfrăţit cu Municipiul Ploieşti - România - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 5. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Ploieşti şi Societatea Română de Radiodifuziune în vederea derulării Concursului de cultură generală „Prin Salinele României” - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 6. 6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate - copilul Barbu Rareş Andrei - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 7. 7. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate - doamna Busuioc Elena Liliana - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 8. 8. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate - copilul Cîrstea Adrian Ionuţ - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 9. 9. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate - copilul Enache Medeea Maria - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 10. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2012 a municipiului Ploieşti pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor - Prahova” - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 11. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2012 - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 12. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2012 - iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paul Palaş, Constantin Popa, George Stanciu, Constantin Silviu şi Nicoleta Cătălina Bozianu.
 13. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 100.000 mii lei (22.000 mii Euro) - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 14. 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al municipiului Ploieşti - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 15. 15. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 16. 16. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de depozitare a deşeurilor în Rampa ecologică de la Boldeşti Scăieni - iniţiat de consilierii Ion Eparu, Gheorghe Sîrbu şi Adrian Lupu.
 17. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a aplicării unor măsuri în domeniul resurselor umane - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 18. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti, ca urmare a aplicării unor măsuri în domeniul resurselor umane - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 19. 19. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Municipiului Ploieşti în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 20. 20. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Municipiului Ploieşti în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti - iniţiat de primar Iulian Bădescu. 
 21. 21. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Ploieşti şi comunele Brazi, Bărcăneşti şi Blejoi în vederea reactualizării (revizuirii) hărţilor strategice de zgomot unitare şi a planurilor de acţiune pentru reducerea nivelului de zgomot pentru aglomerarea urbană Ploieşti - iniţiat de consilierii Ion Eparu, Adrian Lupu, Gheorghe Sîrbu şi Dan Aurel Ioniţă. 
 22. 22. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local nr. 252/31.10.2006 privind aprobarea unor măsuri de protejare a fronturilor de captare aferente Municipiului Ploieşti  impuse prin “Studiul privind protejarea resurselor de ape subterane, fundamentarea şi delimitarea perimetrului de protecţie hidrogeologică şi  a zonelor de protecţie sanitară ale captărilor de apă potabilă Crângul lui Bot,  Ploieşti Nord – Vest şi Ploieşti Nord – Est, Judeţul Prahova„ - iniţiat de consilierii Ion Eparu, Adrian Lupu, Gheorghe Sîrbu şi Dan Aurel Ioniţă. 
 23. 23. Proiect de hotărâre de încetare a aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local nr. 165/2011 privind aprobarea protocolului încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C.Apa Nova Ploieşti S.R.L., a Hotărârii Consiliului Local nr. 273/2011 privind aprobarea Actului adiţional la Protocolul încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C.Apa Nova Ploieşti S.R.L. şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 166/2011 privind aprobarea protocolului  încheiat  între Municipiul Ploieşti şi S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 24. 24. Proiect de hotărâre privind constituirea noului Colectiv de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de delegare a serviciului de iluminat public - iniţiat de consilierii Ion Eparu, Gheorghe Sîrbu, Adrian Lupu şi Dan Aurel Ioniţă.
 25. 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Ploieşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 318/2007 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 26. 26. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii care să negocieze preţul de achiziţionare al imobilului din str. Văleni nr. 44 - iniţiat de viceprimar Iulian Liviu Teodorescu.
 27. 27. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unităţii de învăţământ particular a Şcolii Internaţionale Spectrum (Grădiniţă şi Şcoală Generală) din Municipiul Ploieşti, str. Înfrăţirii nr. 4, în Şcoala Gimnazială Internaţională Spectrum - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 28. 28. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adiţional la contractul de vânzare cumpărare nr. 1582-N/12.06.1998 având ca obiect imobilul situat în Ploieşti str. Democraţiei nr. 33. - iniţiat de consilierii Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 29. 29. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune F.N./01.06.1993 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Conpet S.A. - iniţiat de viceprimar Iulian Teodorescu şi de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 30. 30. Proiect de hotărâre privind includerea unui teren în patrimoniul municipiului Ploieşti - iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Iulian Bolocan, Constantin Popa, Răzvan Ion Ursu şi Gheorghe Popa.
 31. 31. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti şi transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti - iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Iulian Bolocan, Constantin Popa, Răzvan Ion Ursu şi Gheorghe Popa.
 32. 32. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui bun `n administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploie[ti - iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Iulian Bolocan, Constantin Popa, Răzvan Ion Ursu şi Gheorghe Popa.
 33. 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 240/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti cu privire la actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Iulian Bolocan, Constantin Popa, Răzvan Ion Ursu şi Gheorghe Popa.
 34. 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 235/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti cu privire la includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Iulian Bolocan, Constantin Popa, Răzvan Ion Ursu şi Gheorghe Popa.
 35. 35. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preem]iune pentru cump\rarea imobilului situat `n Ploie[ti, str. Dr. Bagdazar nr. 4 - iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Iulian Bolocan, Constantin Popa, Răzvan Ion Ursu şi Gheorghe Popa.
 36. 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe - iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 37. 37. Proiect de hotărâre privind includerea unei locuinţe  în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acesteia conform prevederilor legale - iniţiat de viceprimar Raul Petrescu şi de consilierii George Pană, Alexandri Nicolae, Puiu Neagu şi Robert Vîscan.
 38. 38. Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploieşti şi transmiterea acestuia în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană  Ploieşti S.R.L. - iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Iulian Bolocan, Constantin Popa, Răzvan Ion Ursu şi Gheorghe Popa.
 39. 39. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ şi propunerea soluţiilor individuale motivate conform legislaţiei în vigoare - iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Iulian Bolocan, Constantin Popa, Răzvan Ion Ursu şi Gheorghe Popa.
 40. 40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 308/2009 - iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Iulian Bolocan, Constantin Popa, Răzvan Ion Ursu şi Gheorghe Popa.
 41. 41. Proiect de hotărâre privind includerea unui bun în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” - iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Iulian Bolocan, Constantin Popa, Răzvan Ion Ursu şi Gheorghe Popa.
 42. 42. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 133 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 şi atribuirea în proprietatea unui teren cu destinaţia de curte situat în str. I.L.Caragiale nr. 7 domnului Băltenu Fag - iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi  Iulian Bolocan.
 43. 43. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 196/30.04.2006 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea legilor proprietăţii, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi  Iulian Bolocan.
 44. 44. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Soare Paraschiva şi Soare Gabriel Nicolae în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, strada Cameliei nr. 21A, bl. 137, sc. A, ap. 4, parter, prin edificarea unui balcon - iniţiat de viceprimar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 45. 45. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Stoica Veronia în vederea extinderii apartamentului proprietate personala situat în Ploieşti, strada Petuniei nr. 5, bl. 107, sc. B, ap. 24, parter, prin edificarea unui balcon - iniţiat de viceprimar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 46. 46. Proiect de hotărâre privind simplificarea procedurii de autorizare pentru reparaţii curente drumuri în municipiul Ploieşti - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 47. 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul „Sistematizare verticală Grup Şcolar Petrol Teleajen” - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 48. 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul „Sistematizare verticală Şcoala Rareş Vodă” - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 49. 49. Diverse.

-Informare privind realizarea indicatorilor de performanţă ai Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti la 30 iunie 2012.

Back To Top