Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

bacalaureat-scrisMinisterul Educaţiei Naţionale
Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova
Examenul de bacalaureat naţional 2013

Proba E. a)

Simulare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

 

Citeşte următorul text:

 

Umblăm pe câmp fără popas
sub zodii prin târziul ceas.
Hotare, veac, tărâm s-au şters.
Mai suntem noi şi-un univers.
Pierdem în noapte, rând pe rând,
tot ce sub noi era pământ.
Şi mergem iar în gând, la pas.
Un cer deasupra ne-a rămas.
Vreo stea, când cade din tării,
fără să vrei, spre ea te ţii
şi poala-ţi potriveşti, s-o prinzi.
Lucirea numai i-o cuprinzi.
Şi cumpănim ce e, ce-a fost.
Noroc înalt pornit cu rost
ne-ntâmpină de sus prin vânt,
să nu ne-ajungă-n văi nicicând.
(Lucian Blaga, Umblăm pe câmp fără popas)

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

1. Numeşte câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: veac şi cumpănim. 2 puncte
2. Explică rolul virgulei în secvenţa: Hotare, veac, tărâm s-au şters. 2 puncte
3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ceas. 2 puncte
4. Precizează o temă a poeziei. 4 puncte
5. Transcrie o secvenţă/ un vers care să conţină o imagine motorie (de mişcare). 4 puncte
6. Selectează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în text. 4 puncte
7. Precizează tipul de lirism identificat în textul poeziei. 4 puncte
8. Comentează, utilizând 500-800 de caractere, prima strofă a poeziei, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte
9. Menţionează o caracteristică a limbajului poetic prezentă în textul citat, prin referirea la două imagini artistice. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte (15 – 30 de rânduri) despre bine şi importanţa
acestuia în viaţa de zi cu zi.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice
adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă
în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii
pertinente; 16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuaţie) şi
limitele de spaţiu indicate. 6 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini), în care să prezinţi particularităţi de construcţie a unui personaj dintr-un basm cult studiat.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
- menţionarea a patru elemente de structură ale basmului cult, semnificative pentru realizarea personajului ales (de
exemplu: conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, construcţia
personajului, modalităţi de caracterizare etc.);
- prezentarea statutului psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele basmului cult pentru care ai optat;
- evidenţierea a două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative pentru ilustrarea unei trăsături a personajului ales;
- susţinerea unui punct de vedere personal despre modul în care se reflectă o idee sau tema basmului cult pentru care ai optat, în construcţia personajului ales.

Notă!

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct, încadrarea în limitele de spaţiu indicate – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte (două pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

Back To Top