Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

medici protesteCoaliţia profesioniştilor din sistemul de Sănătate - judeţul Prahova a emis, astăzi, un comunicat prin care precizează cu exactitate toate revendicările pe care organizaţiile profesionale implicate le au în prezent. Dacă doleanţele medicilor, psihologilor, farmaciştilor, biologilor şi asistenţilor medicali nu vor avea ecou în rândurile decidenţilor, atunci lumea medicală va ieşi în stradă.

IATĂ REVENDICĂRILE ORGANIZAŢIILOR DE SĂNĂTATE DIN PRAHOVA

La începutul lunii septembrie 2013, în România a luat fiinţă Coaliţia profesioniştilor din sistemul de sănătate, care grupează cele mai importante organizaţii din domeniu: Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Colegiul Psihologilor din România, Federaţia SANITAS, Federaţia Sindicatelor Medicilor „Dr. loan Cantacuzino", Camera Federativă a Medicilor, Ordinul Biologilor, Biochimiştilor şi Chimiştilor din Sistemul Sanitar din România, Societatea Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri, Asociaţia Medicilor Rezidenţi din România.

Azi, 13 septembrie 2013, la sediul Colegiului Medicilor Prahova liderii organizaţiilor membre din judeţul nostru au constituit coaliţia la nivel local şi au comunicat către instituţia Prefectului Judeţului Prahova revendicările generale şi specifice.

Reprezentanţii locali au adoptat, totodată, calendarul mişcărilor revendicative, medici, farmacişti, asistenţi medicali, psihologi şi biologi din judeţul nostru, urmând a participa, pentru început, la pichetările organizate în faţa Ministerului Sănătăţii şi Minsterului de Finanţe în săptămânile următoare, iar în luna octombrie, la mitingul organizat în faţa Guvernului.

În dorinţa de a determina îmbunătăţirea statutului social al personalului din sistemul sanitar respectiv poziţia socială şi imaginea acestora în societate, nivelul veniturilor, respectul societăţii, relaţia cu angajatorul sau cu autorităţile publice, vizăm următoarele revendicări:

REVENDICĂRILE COMUNE ALE ORGANIZAŢIILOR MEMBRE ALE COALIŢIEI PROFESIONIŞTILOR DIN SISTEMUL DE SĂNĂTATE:

- Minim 6% din PIB
- O legislaţie care să garanteze independenţa profesională a celor care lucrează în sistemul public şi privat;
- O lege a salarizării specifică sistemului de sănătate;
- Apărarea demnităţii şi renunţarea la denigrarea profesioniştilor de către autorităţi;
- Organizarea unităţilor medicale cu paturi în sistem public pentru asigurarea unor servicii promte şi de calitate pentru pacienţi;
- Consultarea reală a Coaliţiei profesioniştilor din sănătate cu privire la orice măsură ce poate afecta funcţionarea sistemului de sănătate.

CERERILE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA:

- Excluderea din categoria de bugetari a medicilor, dat fiind practica independentă autonomă a acestora;
- Precizarea în mod expres că medicul nu este funcţionar public, nici echivalent a acestuia;
- Majorarea veniturilor medicilor astfel încât, în timp, venitul minim al unui medic (rezident) să fie echivalent cu trei salarii medii pe economie şi să constituie baza pentru calcularea veniturilor pentru medicii specialişti primari;
- Condiţii de muncă decente pentru medici, pentru a putea asigura un act medical de calitate şi, implicit, siguranţa pacientului;
- Necondiţionarea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România de încheierea asigurării de malpraxis;
- Renunţarea la blamarea medicilor şi respect din partea decidenţilor;
- Reducerea birocraţiei şi simplificarea documentelor medicale în relaţia medic­
pacient.

CERERILE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI

- Reluarea decontării serviciilor de asistenţă medicală stomatologică furnizate în sistemul public de asigurări sociale de sănătate şi finanţarea corespunzătoare a acestor servicii (cel puţin 2% din fondul destinat serviciilor medicale);
- Acordarea titlului de calificare de „doctor-medic" stomatolog/dentist pentru absolvenţii facultăţilor de medicină dentară;
- Adaptarea cadrului legislativ existent privind organizarea Colegiului Medicilor Dentişti din România, conform cerinţelor corpului profesional (adaptarea dispoziţiilor Titlului XIII din cadrul Legii nr. 95/2006);
- Modificarea dispoziţiilor legale privind exercitarea profesiei de medic dentist în sensul:
1. adoptării unui act normativ de reglementare a formelor de exercitare a profesiei de medic dentist care să aibă în vedere specificul activităţii de medicină dentară;
2. înlăturării discriminărilor existente în prezent între prestarea temporară-ocazională a serviciilor de medicină dentară de către cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene/asimilaţi şi prestarea serviciilor de medicină dentară de către cetăţenii români asimilaţi, membri ai Colegiului Medicilor Dentişti din România, discrepanţe apărute ca urmare a transpunerii eronate a dispoziţiilor Directivelor UE în cadrul titlului XII al Legii nr. 95/2006;
3. corelării atribuţiilor Colegiului Medicilor Dentişti din România cu cele ale autorităţilor de sănătate publică (direcţiile de sănătate publică, etc.) privind înregistrarea, avizarea şi controlul tuturor formelor de exercitare ale profesiei de medic dentist;
4. refacerea şi sprijinirea reţelei şcolare/studenteşti de cabinet de medicină dentară prin adoptarea de reglementări legislative care să permită funcţionarea corespunzătoare a acestor unităţi, inclusiv a cabinetelor de medină dentară din cadrul instituţiilor publice cu reţea proprie (alocarea de personal şi resurse/ investiţii adecvate).

CERERILE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

- Decontarea directă a serviciilor psihologice de către furnizorii de servicii psihologice. Serviciile psihologice furnizate de către psihologi se contractează şi se decontează în mod direct cu casele de asigurări de sănătate, prin intermediul formelor de exercitare a profesiei reglementate prin Legea nr. 213/2004;
- Colegiul Psihologilor din România – instituţie cu rol consultativ în sistemul de sănătate. Modificarea şi completarea legislaţiei din domeniul sănătăţii şi a actelor normative subsecvente se realizează cu consultarea obligatorie a Colegiului Psihologilor din România, în cazul în care acestea operează şi asupra activităţilor psihologice sau asupra psihologilor din sistemul de sănătate;
- Serviciile psihologice - parte integrantă din serviciile de sănătate. Serviciile psihologice furnizate de către psihologii atestaţi în condiţiile Legii nr. 213/2004 sunt parte integrantă din serviciile de sănătate. Furnizarea serviciilor psihologice se realizează numai de către psihologi prin formele de exercitare a profesiei, prevăzute de Legea nr. 213/2004;
- Modificarea legislaţiei în sistemul de sănătate, astfel încât să fie recunoscute treptele de specialitate la încadrare;
- Majorarea numărului de psihologi în spital.

CERERILE COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

- Majorarea veniturilor farmaciştilor care lucrează în spitale, la nivelul salariului unui şef de secţie, farmacia fiind o secţie a spitalului;
- Majorarea termenului de plată al TVA la farmaciile cu cifra de afaceri sub 500.000 euro, de la 90 de zile la 180 zile;
- Necondiţionarea calităţii de membru CFR de încheierea poliţei de malpraxis;
- Procent de 6% din PIB către sănătate;
- Interzicere prin lege a publicităţii la farmacii şi a vânzării online de medicamente.

CERERILE ORDINULUI BIOCHIMIŞTILOR ŞI CHIMIŞTILOR ÎN SISTEMUL SANITAR DIN ROMÂNIA

- Introducerea şi modificarea art. 44 alin. (9) din Secţiunea a 7 a (Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice, asistenţa medicală dentară şi asistenţa medicală ambulatorie pentru specialitatea clinică reabilitare medicală – condiţii specifice – Condiţii de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate) din H.G. 117/2013 pentru aprobarea Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013- 2014 cu următoarea completare: „Furnizorii de servicii medicale paraclinice care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru medicii care îi reprezintă, în baza specialităţii obţinute de către aceştia şi confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii şi pentru biologii, chimiştii, biochimiştii în specialitatea obţinută (grad specialist sau principal) şi confirmată prin ordin de ministru al sănătăţii";
- Dreptul legal la efectuarea gărzilor în laboratoarele de analize medicale de către personalul sanitar cu pregătire superioară nemedicală (biologi, biochimişti şi chimişti);
- Grila de salarizare adecvată pregătirii şi specializării.

CERERILE FEDERAŢIEI SANITAS DIN ROMÂNIA

- Alocarea a 6% din P.I.B. pentru Sănătate;
- Asigurarea finanţării sistemului sanitar pentru trimestrul IV al anului în curs şi acordarea integrală a drepturilor salariale;
- Menţinerea sistemului actual de organizare a spitalelor pentru asigurarea unor servicii prompte şi de calitate pentru pacienţi în regim public;
- Creşterea veniturilor salariale pentru toate categoriile de personal sanitar, începând cu 1 ianuarie 2014;
- Respectarea normativelor de personal şi elaborarea regulamentelor de sporuri;
- Aplicarea principiilor şi coeficienţilor de ierarhizare privind clasele de salarizare conform Legii nr. 284/2010;
- Negocierea şi semnarea CCM la nivelul sectorului de sănătate;
- Negocierea şi semnarea CCM la nivelul sectorului de asistenţă socială;
- Elaborarea şi promovarea unei legi a salarizării specifice în asistenţa socială, pornind de la principiile şi coeficienţii Legii nr. 284/2010, care să asigure creşterea salariilor în sector începând cu data de 1 ianuarie 2014.

CERERILE SINDICATULUI SANITAS PRAHOVA

- Creşterea resurselor financiare alocate de C.A.S.Prahova pentru asistenţa medicală spitalicească;

CERERILE CAMEREI FEDERATIVE A SINDICATELOR MEDICILOR DIN ROMÂNIA

- Mărirea urgentă a salariilor rezidenţilor, conform cerintelor FEMS, la 2-3 salarii medii pe economie (în prezent, salariul mediu este de aproximativ 2.100 de lei brut);
- Orele de gardă suplimentară să fie plătite la acelaşi nivel ca orele de gardă efectuate pentru acoperirea lunară a normei de lucru (140 ore);
- Punerea în aplicare cât mai urgent (eventual de la 1 ianuarie 2014) a grilelor pentru sistemul de sănătate din anexa 3 din Legea 824/2010 cu modificările ulterioare;
- Reevaluarea grilelor din sistemul de sănătate şi creşterea coeficienţilor, comparativ cu alte profesii, aşa cum sunt raporturile dintre acestea în Uniunea Europeană şi statele civilizate.

CERERILE SOCIETĂŢII MEDICILOR DIN COLECTIVITĂŢILE DE COPII TINERI

- Găsirea unei soluţii prin care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să NU mai încalce drepturile profesionale ale medicilor şcolari, iar în Contractul - Cadru să fie introdusă prevederea ca medicul şcolar să poată emite biletul de trimitere în regim special pentru clinic şi paraclinic minimal (exsudat faringian, titru ASLO, examen
de scaun, hemoleucogramă, examen de urină) tuturor elevilor şi studenţilor, pentru că numai astfel pot fi respectate drepturile copiilor şi tinerilor la asistenţa medicală nediscriminatorie, iar medicii şcolari îşi pot îndeplini normal atribuţiile de serviciu prevăzute de lege;
- Emiterea de acte normative prin care unităţile angajatoare ale personalului medical din unităţile de învăţământ să fie unităţi sanitare publice / furnizori autorizaţi de servicii de sănătate de tip asistenţă medicală primară, astfel încât activitatea medicală din grădiniţe, şcoli şi universităţi să se desfăşoare corespunzător;
- Înfiinţarea Comisiei consultative de medicină şcolară la nivelul Ministerului Sănătăţii, pentru că, deşi nu există specialitate de medicină şcolară, specificul acestei profesii nu poate fi contestat, iar elaborarea de ghiduri, protocoale de practica şi asigurarea unei consultări periodice în vederea realizării coerenţei legislative în acest domeniu sunt foarte importante;
- Asigurarea rapidă a cadrului legislativ pentru punerea în practică a ordinului privind normarea personalului medico-sanitar din unităţile de învăţământ, pentru rezolvarea, cel puţin paţială, a deficitului de personal din reţeaua de medicină şcolară, având în vedere că posturile din reţeaua medicală din unităţile de învăţământ sunt posturi unice, iar ordonatorul principal de credite este Ministerul Sănătăţii.

CERERILE ASOCIAŢIEI MEDICILOR REZIDENŢI DIN ROMÂNIA

- Dublarea salariilor medicilor rezidenţi;
- Plata gărzilor efectuate de medicii rezidenţi incluşi în linia de gardă a secţiei respective;
- Revizuirea curriculei de pregătire în rezidenţiat, astfel înczt să fie în concordanţă de cel puţin 90% cu reglementările similare din Uniunea Europeană;
- Stabilirea unei metodologii clare de recunoaştere şi echivalare a pregătirii efectuate într-un alt stat al Uniunii Europene, pentru rezidenţii care se întorc în România;
- Posibilitatea efectuării pregătirii în spitale acreditate de către Ministerul Sănătăţii şi UMF-uri aflate în afara centrelor universitare.

Invederăm faptul că, şi la nivel local, am convenit să respectăm şi să susţinem toate cererile specifice stabilite la nivel naţional, următoarele acţiuni ale coaliţiei urmând a fi aduse la cunoştinţa organelor administraţiei publice şi mass-mediei locale în timp util.

Colegiul Medicilor Prahova
Colegiul Medicilor Dentişti Prahova
Colegiul Farmaciştilor Prahova
Colegiul Psihologilor Prahova
Sindicatul Sanitas Prahova
Ordinul Biologilor Prahova
Camera Federativă a Medicilor Prahova

Back To Top