Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

palatul administrativ ploiestiConsiliul Local Ploieşti se reuneşte în şedinţă ordinară în data de 19 decembrie 2013, începând cu ora 14, la sala de şedinţe de 200 de locuri din clădirea Palatului Administrativ. Citeşte, în continuare, propunerile legislative.

ROMÂNIA

JUDEŢUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIEŞTI
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 6474

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 19 decembrie 2013

Primarul Municipiului Ploieşti:
în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

D I S P U N E:

Articol unic - Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 19 decembrie 2013, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 29 noiembrie 2013.
2. Întrebări şi interpelări.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea, post-mortem, a titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Ploieşti profesorului emerit Nicolae Boaru – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Iolanda Băzăvan, Cristian Dumitru, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a municipiului Ploieşti "I. L. Caragiale – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local şi a bugetelor activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
14. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului pe călătorie la transportul urban de călători efectuat cu mijloacele de transport ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68 din 27 februarie 2013 privind delegarea prin concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea serviciului de iluminat public în municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Constantin Popa, Gabriel Constantin Minea şi Adrian Lupu.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Ploieşti în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de viceprimar Iulian Liviu Teodorescu.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de 11 mp, aflat în administrarea Spitalului Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. 1C – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, în suprafaţă de 11473 mp, situat în Ploieşti, str. Găgeni nr. 98A – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, în suprafaţă de 5670 mp, situat în Ploieşti, str. Găgeni nr. 98A – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotarărârii nr. 334/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
26. Proiect de hotărâre privind includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
27. Proiect de hotărâre privind imobilul situat în Ploieşti, str. Rariştei nr. 62C ce a făcut obiectul investiţiei "Reabilitarea/Modernizarea şi echiparea specifică a centrului de primire în regim de urgenţă CIREŞARII din Ploieşti" – iniţiat de consilierii consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
28. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploieşti a unor imobile-construcţii din incinta Spitalului de Boli Infecţioase din Ploieşti, B-dul Republicii nr. 271 – iniţiat de consilierii consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului în care funcţioneaza Spitalul de Boli Infecţioase din Ploieşti, B-dul Republicii nr. 271, din domeniul public al Municipiului Ploieşti în domeniul public al Judeţului Prahova – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
30. Proiect de hotărâre privind imobilul situat în Ploieşti, str. Andrei Mureşanu nr. 56 – iniţiat de primar Iulian Badescu şi de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării preluării în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti a porţiunii de drum judeţean DJ 101I cuprinsă între intersecţia DN 1B cu DJ 101I (zona benzinăriei MOL) – până la limita administrativ-teritorială a Municipiului Ploieşti (intersecţie B-dul Republicii cu str. Ostrov) – iniţiat de primar Iulian Badescu şi de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
32. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
33. Proiect de hotărâre privind includerea unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acesteia conform prevederilor legale – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Vîscan, Puiu Daniel Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 32955/16.06.1999 încheiat între Municipiul Ploieşti şi domnul Ghita Emil – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
35. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor spaţii cu destinaţie medicală din imobilele situate în Ploieşti, str. Pictor Iscovescu nr. 6 si B-dul. Petrolului nr. 8A - iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Constantin Popa, Robert Ionuţ Vîscan, Gheorghe Popa şi Gabriel Constantin Minea.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 91 mp, nr.cadastral 136444, situat în Ploieşti, Şoseaua Nordului, FN, Jud. Prahova către S.C. GREEN TREE INVEST S.R.L. – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Deviere reţele tehnico-edilitare zona parcare str. Cuza Vodă" – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcţiune clădire Piaţa Eroilor, nr. 1A" – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "WI-FI internet management" – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a documentaţiei "Studiu Tehnico-Financiar amplasare şi exploatare sistem parcare 12 locuri pe teritoriul Municipiului Ploieşti" strada Văleni nr. 1-3 bl. 33 I-K – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare de funcţiune în subzonă mixtă – servicii, comerţ, locuinţe, mică producţie-M1 şi stabilire indicatori urbanistici", Ploieşti, B-dul Bucureşti, T39, A569/61 si 62 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paulica Draguşin, George Botez, Cristian Ganea, Costel Horghidan, Răzvan Ursu, Adrian Lupu şi Radu Socoleanu.
42. Diverse.

Dată în Ploieşti, astăzi, 13 decembrie 2013, în două exemplare originale.

Primar,
Iulian Bădescu

Back To Top