Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie
cl_ploiestiD I S P O Z I Ţ I A Nr. 1571
privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 31 mai 2012

Primarul Municipiului Ploieşti:
în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

D I S P U N E:

Articol unic - Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2012, începând cu ora 1200, la sala de şedinţe din cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Ploieşti din data de 27 aprilie 2012.
2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Ploieşti din data 25 mai 2012.
3. Întrebări şi interpelări.
4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilului CÎRSTEA TUDOR ANDREI – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
5. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilului MILOVANOVIC ETHAN – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – doamnei ALECSIE MARIA – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Municipal Ploieşti – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local, precum şi a bugetului activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Şcolii cu clasele I – VIII „Nicolae Titulescu" Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
10. Proiect de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă şi de canalizare – iniţiat de consilierii Valentin Sava, Ion Iancu, Iulian Teodorescu, Iulian Bolocan şi Ion Eparu.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei financiare anuale pentru exerciţiul financiar 2011 respectiv bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu şi de consilierii Gheorghe Sîrbu şi Radu Mateescu.
12. Proiect de hotărâre privind mandatul reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociaţilor de la SC Apa Nova SRL Ploieşti referitor la închiderea exerciţiului financiar pe anul 2011 – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de investiţii" al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2012 – iniţiat de consilierii Ion Eparu şi Costel Horghidan.
14. Proiect de hotărâre privind avizarea utilizării „Cotei de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare a sistemului energetic de interes local" de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. – iniţiat de consilierii Ion Eparu şi Costel Horghidan.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor nr. 7 şi 8 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune către S.C. "Hale şi Pieţe" S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008, modificată şi completată – iniţiat de consilierii Gheorghe Sîrbu şi Mihai Nicolescu Sava.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2009, modificată şi completată – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statelor de funcţii ale Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti, ca urmare a transformării gradelor/treptelor profesionale ale unor posturi – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru.
18. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic de Industrie Uşoară din Municipiul Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 249, în Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny" – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
19. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 20 mp din cadrul Grădiniţei cu program prelungit ,,Dumbrava Minunată'' asociaţiei de părinţi în vederea desfăşurării activităţii – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploieşti propuse să funcţioneze în anul şcolar 2012-2013 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de venit minim garantat – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru.
22. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale unor imobile proprietatea municipiului Ploieşti si transmiterea acestora în administrarea Administraţiei Serviciilor Sociale si Comunitare – iniţiat de consilierii Puiu Neagu, Nicolae Suga şi Marin Tincu.
23. Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuinţe sociale – iniţiat de consilierii Mihai Nicolescu Sava, Emil Calotă, Puiu Daniel Neagu, Marin Tincu şi Nicolae Şuga.
24. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei de locuinţă socială a imobilului situat în str. Rezervoarelor, nr. 1 şi transmiterea acestuia Direcţiei de Gestiune Patrimoniu – iniţiat de consilierii Mihai Nicolescu Sava, Marin Tincu, Nicolae Şuga şi Puiu Daniel Neagu.
25. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de opt unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Costel Horghidan, Iulian Bolocan, Teodor Avramescu şi Adrian Lupu.
26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2006 privind repartizarea de locuinţe sociale – iniţiat de consilierii Mihai Nicolescu Sava, Marin Tincu, Nicolae Şuga şi Puiu Daniel Neagu.
27. Proiect de hotărâre privind trecerea unor locuinţe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploieşti în proprietatea publică a statului şi pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Iulian Bolocan, Valentin Marcu, Constantin Popa şi Costel Horghidan.
28. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în Ploiesti, Cartierul Libertăţii, Ansamblul 9 Mai – blocurile 30A, 30B-30C – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.
29. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor locuinţe proprietatea municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Puiu Neagu, Nicolae Şuga şi Marin Tincu.
30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 240/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti cu privire la actualizarea "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti" referitor la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Iulian Bolocan, Valentin Marcu, Constantin Popa şi Costel Horghidan.
31. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Iulian Bolocan, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Valentin Marcu.
32. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de locuinţe de necesitate unor imobile proprietatea municipiului Ploieşti şi repartizarea acestora – iniţiat de consilierii Puiu Neagu, Nicolae Şuga şi Marin Tincu.
33. Proiect de hotărâre privind includerea unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea unor locuinţe din acest fond conform prevederilor legale – iniţiat de consilierii Puiu Neagu, Nicolae Suga şi Marin Tincu.
34. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Conservatorilor si Restauratorilor din România a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 214, bl. 24 B – parter – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Adina Gheorghe, Florin Sicoie, Gabriel Ionescu şi Marius Mateescu.
35. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită catre Camera Medicilor Prahova a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Ploieşti, str. Andrei Mureşanu nr. 56 – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Adina Gheorghe, Florin Sicoie şi Marius Mateescu.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adiţional a contractului de comodat nr. 243407/30.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiesti şi Cabinetele Medicale Individuale Dr. Alzesberger Gena, Dr. Bosoi Carmen Vasilica, Dr. Georgescu Valerica pentru spatiul cu destinaţie de cabinet medical situat in Ploiesti, str. Rudului nr. 10 – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru si de consilierii Adina Gheorghe, Florin Sicoie, Gabriel Ionescu şi Marius Mateescu.
37. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Florea Ion şi Florea Dorina în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, str. Anotimpului nr. 15, bl. 39, sc. B, ap. 21, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.
38. Proiect de hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local nr. 202/27.04.2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 553/21.11.2011 de aprobare a zonării fiscale a municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi consilierii Adina Gheorghe, Carmen Dumitru, Marius Mateescu, Florin Sicoie, Gabriel Ionescu, Costel Horghidan şi Gheorghe Popa.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare reglementări urbanistice" – completare Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2010, str. Tazlău, Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Carmen ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Dumitru, Marius Mateescu, Gheorghe Popa şi Florin Sicoie.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ridicare restricţie de construire pentru construcţie cofetărie – pizzerie S+P+2E '(fără spaţii de producţie)' str. I. L. Caragiale nr. 1, Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Carmen Dumitru, Gheorghe Popa, Gabriel Ionescu, Florin Sicoie, Costel Horghidan şi Marius Mateescu.
41. Proiect de hotărâre privind încetarea unui mandat de consilier local şi declararea vacantării acestuia.
42. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant.
43. Diverse.
Adresa nr. 7848/27.04.2012 – Techiu Ion şi Techiu Margareta.
Adresa nr. 8337/7.05.2012 – SC Vitalia Servicii pentru Mediu – Tratarea Deşeurilor SRL.

Dată în Ploieşti, astăzi, 25 mai 2012, în două exemplare originale.
Primar,
Andrei Liviu Volosevici
Back To Top