Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Economic

brazi industrial parcSocietatea Comercială „ Brazi Industrial Parc " S.A, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru ocuparea a 2 funcţii vacante de membru în Consiliului de Administraţie al acesteia.

Condiţii generale şi specifice :

Generale: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit); c) stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale; d) declaraţie pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; e) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege; f)să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; g) declaraţie pe propria răspundere că nu face parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;

Specifice: a) studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă ; b) cunoştiinţe de operare pe calculator- nivelul mediu; c) capacitate de exprimare (scris, vorbit şi citit) într-o limbă de circulaţie internaţională- nivel mediu; d) experienţă într-o funcţie de conducere sau în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale prestatoare de servicii publice;
Criterii de evaluare a candidaţilor:
1.Abilităţi manageriale
2.Capacitate de analiză şi sinteză
3.Orientare către rezultate
4.Abilităţi de comunicare
5.Capacitate de luare a deciziei
Candidaţii vor depune la sediul social al Societăţii din Com. Brazi, Sat. Negoieşti, str. Piatra Craiului,, nr.13, judetul Prahova dosarele de înscriere în termen de 5 zile lucrătoare de la publicare anunţului, în plic închis şi sigilat, unde vor primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii, iar interviul candidaţilor selectaţi se va ţine în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0244/547499 sau pe pagina de internet a societăţii www.parcindustrialbrazi.ro .

Back To Top