Categorie: Economic

Ministerul Finanțelor Publice a publicat, joi, proiectul bugetului pe anul 2019, întocmit pe baza unui deficit bugetar estimat la 2,55% din PIB. Pentru anul 2019 se estimează un nivel al datoriei guvernamentale brute de 35,3%, precizează MFP.

Veniturile bugetului general consolidat proiectate pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. Cele mai mari venituri sunt înregistrate la contribuțiile de asigurări sociale, 11,5%, TVA, 6,8 %, accize 3%, impozit pe salarii și pe venit 2,3 % din PIB.

Cheltuielile bugetului general consolidat pentru anul 2019 sunt estimate la 367,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 35,9% din PIB.

Cele mai mari ponderi în PIB le au:

o             Cheltuielile cu asistența socială - estimate la 109,8 miliarde lei, respectiv 10,7% din PIB (se mențin la aceeași pondere ca şi în anul 2018);

o             Cheltuielile de personal – în sumă de 102,5 miliarde lei (10% din PIB), pe fondul aplicării Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, însă pe orizontul de referință se înregistrează o traiectorie descendentă a ponderii acestora în PIB;

o             Cheltuielile cu bunuri și servicii - estimate la 46,5 miliarde lei (4,5% din PIB), în creştere cu 1,8 miliarde lei faţă de cele efectuate în anul 2018; din această creștere 1,5 miliarde de lei reprezintă bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;

o             Cheltuielile cu investițiile - preconizate la 46,8 miliarde lei (4,57 % din PIB), în creștere cu 12,5 miliarde lei față de 2018.

o             Cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice - estimate la 13,5 miliarde lei, au o pondere mai redusă în PIB de 1,3% în anul 2019 față de 1,4% în anul 2018.

Proiectul de buget prevede alocarea a 46,8 miliarde lei, reprezentând aproximativ 4,57% din PIB, pentru investiții. Principalele cheltuieli asigurate de la bugetul de stat pe anul 2019 vizează: Programul Național de Dezvoltare Locală : 2,5 miliarde lei; Programul de interes public și social derulat de Compania Națională de Investitii : 1,1 miliarde lei;      investiții ale operatorilor din industria de apărare 0,2 miliarde lei; investiții în infrastructura de transport : 5,6 miliarde lei, din care 4,1 miliarde de lei aferente proiectelor finanțate din fonduri europene; investiții în domeniul apelor : 0,4 milioane lei.

Liniile principale ale bugetului pe 2019, conform MFP, sunt:

Sănătatea - suma alocată acestui domeniu, a fost majorată cu cca. 5 miliarde faţă de 2018, ceea ce înseamnă o creștere de 12% (exclusiv subvenția de echilibrare), atât în bugetul Ministerului Sănătăţii cât şi cel al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. S-au alocat 1,18 miliarde lei pentru aparatură, investiții și echipamente în spitale, în special pentru achițizia de incubatoare și ecografe și 305,3 milioane lei din împrumutul acordat de BIRD achiziției de echipamente de screening, RMN, pentru radioterapie.

Educație – s-au alocat suplimentar de la bugetul de stat, comparativ cu anul 2018, cca. 9,8 miliarde lei, reprezentând o majorare de 47%, pentru acoperirea creșterilor salariale, pentru investiţii (2 miliarde lei) – pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene în vederea modernizării procesului de predare-învăţare cu ajutorul tehnologiilor informaţiilor şi comunicării, prin dotarea şcolilor cu table interactive. De asemenea, sunt alocate 1,1 miliarde lei pentru implementarea unui nou program prin care sunt asigurate de rechizite pentru copii din învătâmăntul preuniversitar.

 Apărare - 2% din PIB, conform angajamentelor asumate față de partenerii din NATO.

Pensii - Au fost asigurate sumele necesare pentru majorarea cu 15% a pensiilor începând cu luna septembrie 2019 - ceea ce reprezintă o suplimentare cu 6,5 miliarde lei a Bugetului asigurărilor sociale de stat. În bugetul asigurărilor sociale de stat viramentele către sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) sunt de 8,6 miliarde de lei.

S-au alocat în bugetele instituţiilor publice suma de 318,8 milioane de lei pentru finanţarea acţiunilor aferente Preşedinţiei Consiliului UE.

Susținerea mediului de afaceri - au fost cuprinse în buget credite de angajament în valoare de 10 milioane de lei pentru programe guvernamentale în vederea susținerii industriei cinematografice, programul "Investește în tine", locuințe de serviciu, grădinițe cu program sportiv, asistența persoanelor vârstnice, contul de economisire Junior, ajutor de stat pentru creșterea gradului de ocupare în zonele cu șomaj ridicat, dezvoltarea afacerilor mici, centre multifuncționale rurale și programe de dezvoltare a regiunii Nord-Est.

Ministerul de Finanțe mai propune, în proiectul de buget, alocarea a 11,1 miliarde lei din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cu 5,4 miliarde lei, respectiv 95%, mai mult decât s-a alocat în anul 2018. Această sumă se adaugă la veniturile proprii ale unităţilor administrativ teritoriale care se vor încasa în anul 2019 precum şi excedentele acumulate până la sfârșitul anului 2018, în valoare de 13,1 miliarde lei dar și sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, adică 2,3 miliarde lei.

De asemenea, potrivit proiectului, 100% din impozitul pe venit colectat la bugetul de stat se repartizează bugetelor locale, respectiv 22,2 miliarde de lei, comparativ cu 71,5% (15 miliarde de lei) cât s-a repartizat în anul 2018.

Proiectul mai prevede că statul va acorda subvenții de 10,9 miliarde de lei prin bugetele unor ministere pentru investiții (PNDL, spitale, școli, cofinanţate proiecte finanţate din fonduri europene, turism, mediu, etc.) şi asistenţă socială şi din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;

 MFP argumentează că, la fundamentarea sumelor alocate bugetelor locale s-au avut în vedere asigurarea:

o             la Consiliile Județene - minim 400 lei/locuitor la nivelul județului, comparativ cu 250 lei/locuitor în anul 2018,

o             la municipii (cu excepția Municipiului Bucureşti), oraşe, comune – 1.200 lei/locuitor, comparativ cu 750 lei/locuitor în anul 2018. De asemenea s-au stabilit plafoane minime de 2 milioane lei la comune, față de 1 milion de lei în anul 2018, 6 milioane lei la orașe, comparativ cu 3 milioane lei în anul 2018 și 20 milioane lei la municipii, de la 5 milioane lei în anul 2018.

o             La Municipiul Bucureşti - minim 1.450 lei/locuitor;

o             La Sectoarele Municipiului Bucureşti - minim 1.350 lei/locuitor.

o             Finanţarea integrală din bugetul local a cheltuielilor de asistenţă socială aferente protecţiei copilului şi persoanelor cu handicap, precum şi contribuţiile pentru personalul neclerical, în sumă de 6,3 miliarde lei.

"Totalul sumelor care se alocă din veniturile bugetului de stat şi din subvenţii sunt de 46,6 miliarde lei, cu 22,4% mai mari decât cele alocate în anul 2018 ceea ce reprezintă 60,5% din totalul veniturilor bugetelor locale".

proiect buget 2019

Back To Top