Categorie: Actual

pompa-benzinaTransportatorii rutieri pot cere din iulie restituirea a 4 eurocenţi din acciza suplimentară la carburanţi, după ce s-au înscris în prealabil la ARR, administratorul acestei scheme de ajutor de stat de care ar putea beneficia peste 20.000 de firme. Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a postat vineri proiectul de HG prin care se stabilesc condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat către operatorii de transport rutier licenţiaţi a sumei de 4 eurocenţi din acciza suplimentară de 7 eurocenţi, aplicată începând cu 1 aprilie 2014.

Anumite categorii de transportatori vor putea să recupereze suma de 4 eurocenţi din acciza suplimentară de 7 eurocenţi/litru, aplicabilă din 1 aprilie 2014. Pentru a putea realiza acest lucru, ei vor trebui să îndeplinească o serie de condiţii şi să urmeze o procedură specifică. Toate aceste aspecte sunt cuprinse într-un proiect de act normativ pe care Finanţele l-au lansat vineri în dezbatere publică.

Acciza la motorină a fost redusă, din 4 aprilie 2014, pentru două categorii de transportatori, cu 4 eurocenţi/litru, după ce OUG nr. 14/2014 a modificat Codul fiscal. Aceasta scădere a fost efectuată pentru a preîntâmpina posibilele efecte negative ale creşterii nivelului de accize pentru motorină cu 7 eurocenţi/litru, începând cu data de 1 aprilie 2014, se arată în actul normativ.

Măsura care a intrat în vigoare pe 4 aprilie 2014 este valabilă pentru cei care efectuează:

- transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută autorizată de cel puţin 7,5 tone;

- transportul de călători, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public de călători, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective; aceste categorii se referă la autovehiculele construite pentru transportul de persoane, care au mai mult de 8 locuri, diferenţa fiind că cele din categoria M2 au o masă de până la 5 tone, iar cele din categoria M3 o masă de peste 5 tone.

De asemenea, în documentul citat se menţionează că reducerea accizei cu 4 eurocenţi/litru se va realiza prin restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard de accize şi nivelul de accize diferenţiat, către operatorii economici licenţiaţi în Uniunea Europeană.

Având în vedere acest lucru, Ministerul Finanţelor a lansat vineri în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorină utilizată drept combustibil pentru motor. Concret, prin acest document este stabilită procedura de restituire a sumei de 4 eurocenţi din acciza suplimentară de 7 eurocenţi, care se aplică din 1 aprilie 2014.

Potrivit proiectului de act normativ, perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat în cadrul căreia se va face returnarea unei părţi din acciza suplimentară, este 4 aprilie 2014 – 31 martie 2019, inclusiv, iar bugetul alocat este de 3,02 miliarde de lei. Pentru anul 2014, bugetul alocat acestei scheme de ajutor este de 282,5 milioane de lei, cu posibilitatea suplimentarii.

Prin reglementările propuse, Finanţele au stabilit că vor putea să solicite restituirea de accize operatorii economici care nu beneficiază de alte compensaţii sub formă de subvenţie, în cazul celor stabiliţi în România şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- sunt licenţiaţi în România sau în alte state membre;
- deţin vehicule eligibile;
- în cazul operatorilor economici stabiliţi în România dacă nu intra în categoria întreprinderilor în dificultate, nu se afla în procedura de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare, nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea nu au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
- sunt înregistraţi în Registrul vehiculelor şi a operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize;
- alimentează vehiculele eligibile.

Important! Operatorii economici licenţiaţi în alt stat membru pot să îşi desemneze un reprezentant în scopul restituirii de accize, iar acest lucru se va face pe bază de cerere depusă de operatorii economici licenţiaţi în alt stat membru la Administratorul schemei. De asemenea, cererea va trebui însoţită de acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant, prin care aceasta se angajează să îndeplinească obligaţiile ce îi revin în ceea ce priveşte dreptul de restituire.

Cum se va restitui suma de 4 eurocenţi/litru

Conform proiectului de hotărâre, procedura de restituire a unei părţi din acciza suplimentară este structurata în două etape:

Prima etapă o reprezintă înregistrarea operatorilor economici care doresc să solicite restituirea de acciza, în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize. Acest lucru presupune depunerea la Autoritatea Rutieră Română, o singură dată, cu ocazia înregistrării, a unor documente prin care operatorii economici fac dovada eligibilităţii lor şi a vehiculelor pe care le deţin.

Mai departe, Autoritatea Rutieră Română (ARR) va verifica atât eligibilitatea operatorului economic, cât şi pe cea a vehiculelor pe care le deţine (din punctul de vedere al licenţierii, tonajului, altor condiţii prevăzute de lege).

În dispoziţiile propuse de Finanţe, se menţionează că transportatorii trebuie să depună la administratorul schemei, respectiv ARR, o cerere, care trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
- denumirea şi adresa completă a solicitantului;
- codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală al solicitantului;
- datele contului bancar, inclusiv codurile IBAN şi BIC în care se vor face transferurile aferente restituirilor;
- perioada de restituire acoperită de cerere;
- cantitatea de motorină pentru care se solicita restituirea exprimată în mii litri;
- sumele de restituit exprimate în lei.

Această cerere de restituire de accize se va depune pentru un trimestru calendaristic, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită restituirea, dar nu mai târziu de un an de la această dată.

Important! Pot fi depuse simultan cereri de restituire aferente mai multor trimestre calendaristice.
Potriviţi proiectului de ordin, cererea de restituire de accize va fi însoţită de următoarele documente, prezentate în format electronic sau pe suport de hârtie:

- în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la staţiile de distribuţie înregistrate potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, un borderou centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, copii de pe facturile de achiziţie a motorinei împreună cu anexele la facturi, emise de către staţiile de distribuţie sau de către terţi, precum şi dovada platii facturilor prin instrumente de plată bancare;
- în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, copii de pe facturile de achiziţie a motorinei, precum şi dovada platii facturilor prin instrumente de plată bancare;
- în cazul operatorilor economici stabiliţi în România, un certificat de atestare fiscală din care să rezulte că operatorul economic nu are obligaţii de plată la bugetul general consolidat, eliberat de organele fiscale din subordinea ANAF.

În cea de a doua etapă a procedurii, ARR va verifică documentele, în sensul corelării informaţiilor dintre cantităţile de motorină menţionate în facturi şi cele pentru care se face solicitarea de restituire. Dacă aceste cantităţi corespund şi sunt îndeplinite toate condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, ARR va emite decizia de restituire, pe care o va comunica atât operatorului economic, cât şi Ministerului Finanţelor (care are calitatea de ordonator principal de credite şi virează suma de bani de care operatorul economic beneficiază prin această schemă de ajutor de stat).

Conform prevederilor lansate vineri în dezbatere publică, suma de restituit reprezintă valoarea exprimată în lei a rezultatului obţinut prin înmulţirea bazei de restituire prevăzută cu 40 euro/1000 litri.

Conversia în lei a sumei de restituit se va face utilizând cursul de schimb prevăzut de Codul fiscal pentru calcularea accizelor.

Pentru cererile depuse în cursul anului 2014, cursul de schimb valutar aplicabil va fi de 4,5223 lei/euro, actualizat cu media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie 2013, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică, respectiv 104,77%.

Potrivit proiectului de act normativ, controalele ulterioare cu privire la realitatea informaţiilor prezentate în administrarea schemei de ajutor de stat se efectuează de către ANAF, potrivit Codului de Procedura Fiscală. În scopuri de control ulterior, operatorii economici au obligaţia să păstreze, printre altele, următoarele documente:

- fişele de magazie pentru fiecare rezervor propriu precum şi bonurile de consum întocmite la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv;
- înregistrările tahografului din prima şi din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de restituire;
- documentele de transport prevăzute la art. 3 pct. 14 din OG nr. 27/2011 care atestă faptul că vehiculele au fost efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri, respectiv pentru transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane. Cu titlu de exemplu, aceste documente sunt: scrisoarea de transport CMR, avizele de însoţire a mărfurilor, foile de parcurs etc.;
- documentele care atestă dreptul de deţinere al vehiculelor pentru care se acordă dreptul de restituire;

- documentele de vânzare, distrugere, export, pentru toate vehiculele ale căror consumuri sunt incluse în cerere, dar care, în ultima zi a trimestrului, nu mai figurează în parcul de vehicule al operatorului economic care solicită restituire.

- anexele la facturile de achiziţie a carburanţilor.

Documentele menţionate mai sus se vor arhiva pentru o perioadă de 10 ani de la data depunerii cererii de restituire.
Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de ajutor de stat, prin intermediul acestei scheme, este de 20.114, respectiv operatorii economici stabiliţi în România, care nu au datorii la bugetul de stat, la care se adăugă operatorii economici nerezidenţi, se arată în proiectul de hotărâre.

Atenţie! Proiectul de hotărâre se află momentan în dezbatere publică şi se va aplica după ce va fi aprobat de Guvern. Puteţi consulta proiectul de act normativ AICI.
Sursa: www.avocatnet.ro

Back To Top