Categorie: Actual

upgMinisterul Educaţiei a modificat ordinul privind admiterea la facultate pentru anul şcolar 2013-2014. Universităţile au dreptul de a lua în considerare, la evaluarea candidaţilor, şi notele din timpul liceului, iar rectorii pot retrage diplomele în caz de plagiat.

Ordinul privind organizarea admiterii la facultate pentru anul universitar 2013-2014 a fost publicat joi, în Monitorul Oficial. Potrivit actului normativ, decizia modalităţii de admitere aparţine universităţilor.

Anul trecut, selecţia candidaţilor s-a realizat în funcţie de media de la bacalaureat sau notele obţinute la examenele de admitere organizate de instituţii de învăţământ superior. Deşi evaluarea notelor din liceu nu era menţionată drept criteriu de admitere, universităţi din toată ţara au ţinut cont de rezultatele elevilor la departajarea candidaţilor.

„Mai mult ca sigur, admiterea la facultate se va desfăşura, şi în Ploieşti, după modalitatea de anul trecut, când criteriul de selecţie a fost media de la bacalaureat. Totuşi, dacă mai mulţi candidaţi aveau aceeaşi medie, atunci erau puse în aplicare criteriile de departajare. Este vorba de mediile din liceu la discipline de care candidaţii urmau să aibă nevoie la facultate: matematică, fizică şi altele. Consiliul de Administraţie al Universităţii se va întruni luni, pentru a decide şi modalitatea de admitere, dar, momentan, ne preocupă numărul de locuri, pe care îl aşteptăm de la Ministerul Educaţiei", ne-a declarat Mihai Coloja, rectorul Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti.

Ordinul publicat pe 18 aprilie, în Monitorul Oficial, precizează: „La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă şi de master pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat, licenţa şi/sau notele din anii de studii, după caz, conform propriei metodologii".

Alte reguli de ADMITERE

- La solicitarea scrisă a candidaţilor care au susţinut la bacalaureat şi limba maternă, examenul de admitere se poate susţine în limbile materne respective, cu respectarea autonomiei universitare.
- Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.
- La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot participa şi cetăţenii statelor membre UE, din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, respectându-se aceleraşi condiţii ca şi pentru candidaţii români, inclusiv în privinţa taxelor.
- Candidaţii pot fi admişi ca studenţi la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de facultăţile sau universităţile unde au reuşit.
- Statul va finanţa numai un singur program de licenţă, unul de master şi unul de doctorat, pentru un candidat.
- Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat nu poate fi mai mică decât 5 sau decât un număr minim de puncte echivalent.
- Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat.
- La admitere, nu sunt admise contestaţiile pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice, deciziile comisiilor de examen fiind definitive.

Organizarea LICENŢEI

- Examenul de licenţă/diplomă constă în două probe: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.
- Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 6.00, iar nota de promovare la fiecare din cele două probe trebuie să fie cel puţin 5.00.
- Examenul de disertaţie constă într-o singură probă: prezentarea şi susţinerea lucrării, care este publică, iar media de promovare trebuie să fie cel puţin 6.00.
- Rectorul unei universităţi poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un examen de finalizare a studiilor, un certificat sau o diplomă de studii, dacă s-a dovedit că rezultatul a fost obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.

Back To Top