Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

detectiv particular legitimatieExamenul de atestare a calităţii de detectiv particular va avea loc la data de 26 martie, începând cu ora 08.30, la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, din municipiul Ploieşti, str. Vasile Lupu nr. 60.

PROCEDURA PRIVIND SUSȚINEREA EXAMENULUI DE ATESTARE A CALITĂȚII DE DETECTIV PARTICULAR

În conformitate cu prevederile art. 5, 6 şi 7 din Legea nr. 329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi pct. 4 din H.G. nr. 1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003, la data de 26 martie a.c., la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova din Ploieşti, str. Vasile Lupu nr. 60, jud. Prahova, va avea loc examenul de atestare a calităţii de detectiv particular.

Pentru a putea participa la examen, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele CONDIŢII:

a) să aibă cetăţenie română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale spaţiului economic european;
b) să posede cel puţin studii medii şi să fie absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi, să fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori să fie absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;
c) să fie aptă din punct de vedere medical;
d) să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
e) nu desfăşoare o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
f) să obţină avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova.

DOSARELE VOR FI DEPUSE la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul Cabinet – Biroul de Primire Public, PÂNĂ LA DATA DE 11 MARTIE 2015 orele 12.00 şi vor cuprinde URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) cerere pentru eliberarea avizului în vederea înscrierii la examenul de dobândire a calităţii de detectiv particular;
b) cerere de aprobare a înscrierii la examenul de dobândire a calităţii de detectiv particular
c) curriculum vitae;
d) actele de stare civilă în copii legalizate (certificat de naştere şi după caz, de căsătorie);
e) actul de studii, în copie legalizată;
f) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată;
g) fişă medicală tip, încheiată la o unitate medicală autorizată (în original);
h) rezultatul testării psihologice efectuate de un laborator specializat, ( în original);
i) certificat de cazier judiciar ( în original);
j) declaraţie autentificată din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
k) dosar cu şină.

ACHITAREA TARIFULUI PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE ATESTARE A CUNOŞTINŢELOR, STABILIT ÎN CUANTUM DE 139 RON, se va face la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul Financiar-Contabilitate, Ploieşti, str. Vasile Lupu nr. 60 jud. Prahova, numai după obţinerea avizului de înscriere la examen.

Pot fi obţinute relaţii suplimentare la Serviciul de Investigaţii Criminale al I.J.P. Prahova, de la comisar Ovidiu Enăşescu, tel: 0244/302126, sau de la Serviciul Cabinet – Biroul de Primire Public.

Pentru obţinerea unor documente tipizate necesare întocmirii dosarului de înscriere ( cereri, fişă medicală) vă puteţi adresa şi Serviciului Cabinet – Biroul de Primire Public, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 – 15.00.

TEMATICA pregătirii de specialitate a candidaţilor care doresc să susţină examenul pentru obţinerea atestatului de detectiv particular

A. INSTRUIREA ÎN PRACTICAREA MESERIEI DE DETECTIV PARTICULAR
1)Noţiuni privind exercitarea profesiei de detectiv particular
2)Protecţia informaţiilor clasificate ( legislaţie )
3)Legislaţie privind liberul acces la informaţiile de interes public

B. NOŢIUNI DE DREPT PENAL - PARTEA SPECIALĂ
1)Infracţiuni contra persoanei
2)Infracţiuni contra patrimoniului
3)Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul
4)Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activităţi reglementate de lege:
4.1.Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor
4.2.Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau altor materii radioactive
4.3.Nerespectarea regimului materiilor explozive
4.4.Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri
4.5.Exercitarea fără drept a unei profesii
5)Infracţiuni de fals:
5.1.Falsificarea de monedă, timbre sau alte valori
5.2.Falsificarea instrumentelor de autentificare sau marcare
5.3.Falsuri de înscrisuri
6)Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială:
6.1.Infracţiuni contra familiei
6.2.Infracţiuni contra sănătăţii publice
6.3.Infracţiuni privitoare la asistenta celor în primejdie
6.4.Alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială

C. NOŢIUNI DE DREPT PROCESUAL PENAL
1)Participanţii în procesul penal
2)Competenţa în materie penală
3)Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în procesul penal
4)Procedura plângerii prealabile

D. NOŢIUNI DE DREPT CIVIL ŞI DE DREPT PROCESUAL CIVIL
1)Cunoştinţe de bază privind instituţiile de drept civil, respectiv recunoaşterea valabilitaţii unui act juridic, a dobândirii unui drept de proprietate, apărarea dreptului de proprietate şi condiţiile de constatare a valabilitaţii unui testament
2)Cunoştinţe de bază în materia dreptului procesual civil referitoare la competenta instanţelor judecătoreşti, la probe şi participanţi în procesul civil

E. NOŢIUNI DESPRE CONTRACTE ŞI RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ
1)Contractul. Noţiunea de contract şi clasificarea acestora
2)Încheierea contractelor(oferta de a contracta şi acceptarea acesteia, momentul încheierii contractului)
3)Efectele contractului(obligativitatea contractului în raportul dintre părţile contractante, obligativitatea contractului în raport cu persoanele care nu au calitatea de părţi contractante, efectele specifice contractelor sinalagmatice, excepţia de neexecutare a contractului, rezoluţiunea şi rezilierea contractului şi suportarea riscului contractului)

F. NOŢIUNI GENERALE DESPRE CRIMINOLOGIE ŞI CRIMINALISTICĂ
1)Obiectul şi conceptele fundamentale ale criminologiei
2)Criminalitatea organizată la nivel transnaţional
3)Criminalitatea clinică(personalitate optimă şi tipologie de delicvenţi, problemele personalităţii criminale şi ale tipologiei delicvenţilor)
4)Identificarea criminalistică
5)Metode tehnico-stiinntifice destinate investigaţiilor criminalistice
6)Elemente de fotografie judiciara
7)Cercetarea urmelor lăsate de obiecte şi alte categorii de urme

G. PSIHOLOGIE GENERALĂ ŞI JUDICIARA
1)Noţiuni de psihologie generală
1.1.Studierea caracteristicilor psihosociale ale participanţilor în procesul penal(autor, victima, martor), legalităţi psihice specifice diverselor faze ale săvârşirii faptei penale sau soluţionării acesteia.
2)Noţiuni de psihologie judiciară
2.1.Infractorul şi infracţiunea din perspectiva psihologică şi psihosociala
2.2.Etiologia comportamentului criminal
2.3.Victima şi victimologie
2.4.Psihologia anchetei şi mărturiei

H. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CREANŢELE BUGETARE ŞI IMPOZITUL
1)Măsurile asigurătorii
2)Executarea silită
3)Modalităţi de valorificare a bunurilor mobile şi imobile în cadrul executării silite
4)Procedura în caz de insolvabilitate şi prescripţie
5)Restituirea sumelor achitate în plus
6)Stabilirea răspunderii altor persoane decât debitorul
7)Procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impunere pentru impozite şi taxe locale
8)Impozitul pe venit

I)NOŢIUNI DESPRE SOCIETĂŢILE COMERCIALE
1)Constituirea societăţilor comerciale
2)Funcţionarea societăţilor comerciale
3)Modificarea actului constitutiv

BIBLIOGRAFIE pentru candidaţii la examenul de atestare a calităţii de detectiv particular

- Constituţia României, ediţia 2003;
- Noul Cod Penal – Partea Specială, (Legea nr. 286/2009);
- Noul Cod de Prodcedura Penala – Partea Generală, (Legea nr. 135/2010);
- Drept Civil (contracte civile, obligaţii);
- Legea 329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr. 1666/2004, privind Normele de aplicare a Legii 329/2003;
- Legea nr. 182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate, actualizată;
- HG nr. 585/2002, pentru aprobarea Standardelor Naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, actualizată;
- Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, actualizată;
- Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale din 31.12.1999;
- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10.12.1948.
Pentru actele normative la care facem referire în bibliografie, se vor avea în vedere doar cele aflate în vigoare la data prezentului anunţ.

Back To Top