Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

consiliul local martie 2013În data de 11 septembrie, începând cu ora 15.00, are loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local Ploieşti, cu o ordine de zi desfăşurată în 19 subpuncte. Dintre proiectele care vor fi supuse votării, amintim reducerea la transport pentru elevi şi studenţi, în cazul cumpărării abonamentelor bilunare şi săptămânale, rectificarea bugetară prin care RASP Ploieşti primeşte mai mulţi bani de la consiliul local, rectificări de buget la Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti şi la SC Hale şi Pieţe. De asemenea, pe ordinea de zi există proiectul legat de cumpărarea clădirii de pe B-dul Independenţei nr. 10, vânzarea terenului de la Interex către concesionarul SC GREEN TREE INVEST S.R.L, despre care colegii de la observatorulph.ro au scris AICI un articol interesant legat de evaluarea terenului. Modernizarea străzilor, inclusiv extinderea canalizării din zona Buna Vestire, modernizarea zonei Rîfov II reprezintă alte proiecte de hotărâre ce va fi supus votului consilierilor municipali. Se intenţionează şi aprobarea demarării lucrărilor de pavare a pietonalului din faţa Galeriilor Comerciale şi modificarea străzilor şi a parcărilor din zona Teatrului Toma Caragiu prin înlocuirea proiectului de parcare cu zonă integral pietonală pe străzile Toma Caragiu şi Mihail Kogălniceanu.

Ultimul proiect pe ordinea de zi a şedinţei este Proiectul de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinţei de la bugetul local.
Cetăţenii care vor să participe la şedinţa publică trebuie să ajungă la sala de 200 de locuri din Palatul Administrativ.

Iată Convocatorul oficial al şedinţei

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 4106

privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 11 septembrie 2013

Primarul Municipiului Ploieşti:
în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

D I S P U N E:

Articol unic - Convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 11 Septembrie 2013, începând cu orele 1500, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor cu 50% reducere pe bază de abonament bilunar/săptămânal pentru elevi/studenţi la transportul urban de călători efectuat de S.C. Transport Călători Express SA Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădecu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Nicoleta Cătălina Bozianu, Silviu Sorin Constantin şi Sanda Dragulea.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul fiscal 2013, pentru Fundaţia Pensionarilor Prahoveni - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărării Consiliului Local nr. 192/30.05.2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Pieţe S.A. Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
7. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
8. Proiect de hotărâre privind includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
9. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de către municipiul Ploieşti a imobilului situat în Ploieşti, B-dul Independenţei nr. 10 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi consilierii George Botez, Gabriel Minea, Gheorghe Popa şi George Stanciu.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 11728 mp nr. cadastral 136188 situat în Ploieşti, Şoseaua Nordului, FN, Jud. Prahova către SC GREEN TREE INVEST S.R.L. – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 1839 mp situat în Ploieşti, str. Traian nr. 117 către S.C. Elcani S.R.L., nr. cadastral 132481 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
12. Proiect de hotărâre privind reluarea procedurilor de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă construite din fondurile statului, imobilelor cu destinaţia de locuinţe preluate în proprietatea statului şi a celor achiziţionate de municipiul Ploieşti, garaje, terenurilor aferente locuinţelor, terenurilor curţi/grădini închiriate proprietarilor de construcţii aferente locuinţelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 şi a terenurilor aferente construcţiilor locuinţelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 şi a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploieşti, B-dul Republicii nr. 271 – iniţiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat in Ploieşti, Sos. Nordului FN – iniţiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de Intervenţie (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie «MODERNIZARE STRĂZI ZONA BUNA VESTIRE INCLUSIV EXTINDERE REŢEA CANALIZARE» - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de Intervenţie (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie « MODERNIZARE STRĂZI ZONA RÂFOV II» - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei "Modificare proiect autorizat cu AC166/2013 din parcare şi pietonal în pietonal prin înlocuirea parcării existente din proiectul iniţial cu pietonal pe toată suprafaţa străzii acesteia, străzile Toma Caragiu şi Mihail Kogălniceanu" – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie « REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX)» - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
19. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinţei de la bugetul local în conformitate cu prevederile O.U.G. 70/2011 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

Dată în Ploieşti, astăzi, 6 septembrie 2013, în două exemplare originale.

Primar,
Iulian Bădescu

Back To Top