Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

ue finantare 2014 2020In data de 31 august 2017, la sediul AMPOCU din Bucuresti, a fost semnat Contractul de finantare intre Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman și Municipiul Ploiești, având drept obiect acordarea unei finanțări nerambursabile de către AMPOCU pentru implementarea proiectului intitulat „O 9 șansa! Sprijinirea comunitatii marginalizate din Municipiul Ploiesti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala (SDL)".

Valoarea totala a Contractului de Finanțare primita prin Programul Operational Capital Uman este de 226 825,84 lei, din care valoarea eligibilă, nerambursabilă din FSE este de 212 013,94 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 9 544,72 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea în Municipiul Ploiești a noului instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeana pentru perioada de programare 2014-2020, acela de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, în zonele urbane marginalizate (ZUM) de la nivelul Municipiului, prin mobilizarea si animarea comunităților în dezvoltarea locală, prin crearea unui Grup de Actiune Locala (GAL) și elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala.

Parteneriatul proiectului este format din Solicitant – Municipiul Ploiesti, Partener 1- Asociatia PartNET- Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila si Partener 2- SC Agrafics Communication SRL.
Activitățile derulate in cadrul proiectului sunt:
A1. Infiintarea noului GAL conform cerintelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020
A2. Delimitarea comunitatii marginalizate si a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate
A3. Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunitatii marginalizate vizate de SDL
A4. Elaborarea SDL si a listei indicative de interventii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala
A5. Activitati transversale

Rezultate:
- 1 Grup de Actiune Locala infiintat,
- 1 Strategie de Dezvoltare Locala realizata
- 1 lista de interventii indicative dezvoltata
Aplicarea DLRC în zonele urbane, are ca obiective scoaterea din sărăcie/reducerea sărăciei și integrarea socială prin stimularea asocierii „de jos în sus" a actorilor dintr-un teritoriu care elaborează și aplică strategii integrate și multisectoriale de dezvoltare locală.
În acest sens, prin POCU (Axa Prioritară 5 – Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității) și prin POR (Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban) se asigură alocările financiare necesare implementării strategiilor integrate de dezvoltare locală pentru orașe cu o populație de peste 20.000 de locuitori. Prin intermediul acestor programe se vor finanța doar GAL-urile constituite în mediul urban.
Proiectele POR și POCU ce vor fi propuse spre finanțare în cadrul Strategiilor DLRC vor viza investiţii complementare axate atât pe infrastructura (de locuire - locuinţe sociale, infrastructura socială - educaţie, sănătate, servicii sociale, amenajarea spațiului urban degradat şi/sau ale spațiilor publice urbane, etc.) cât și pe servicii (măsuri destinate încurajării ocupării - inclusiv prin activităţi de economie socială de inserţie și dezvoltării serviciilor socio-medicale la nivel comunitar, inclusiv implementarea unor activităţi de dezvoltare comunitară integrată - informare/consiliere/mediere etc.).
Investițiile finanțabile în cadrul acestui program vor viza zonele urbane cu peste 20.000 loc. În cadrul acestei priorități de intervenție se vor dezvolta intervenții ce vizează nu doar un singur tip de proiect, ci un „pachet de proiecte", variate ca obiective de investiții și ca scop, atât hard (POR) cât și soft (POCU).
In cadrul POR se vor finanta:
• investițiile în infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuințelor sociale
• investiţii in infrastructura de sănătate, servicii sociale – reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate medico-socială;
• investiții in infrastructura de educație – construire /reabilitare/modernizare de unitaţi de invaţamant preuniversitar (creșe, grădinițe, școli primare, școli gimnaziale etc.);
• investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv: construcția / reabilitarea / modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;
• crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.);
• construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserție.
In cadrul POCU se va interveni in urmatoarele sectoare sociale
• educație – creșterea accesului și participării la educația timpurie/învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă și reducerea părăsirii timpurii a școlii;
• ocupare – sprijin pentru accesul și/sau participarea pe piața muncii prin consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, subvenționarea angajatorilor, participarea la programe de ucenicie și stagii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu și a economiei sociale de inserție etc;
• dezvoltare/furnizare de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale); asistență socială;
• combaterea discriminării sau segregării – campanii de informare și conștientizare/acțiuni specifice în domeniu, inclusiv implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

Proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.
Date de contact:

Croitoru Georgeta Daniela
Director Executiv Directia Relații Internationale
Tel +40753098148

Back To Top