Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

regulament absențe
Categorie: Actual
  • Noul Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ (ROFUIP), aprobat în luna iulie, este în vigoare de la 1 septembrie.
  • Acesta are o secțiune întreagă dedicată absențelor.
  • Printre modalitățile în care pot fi motivate se numără și scutirea semnată de părinți, dar există anumite condiții pentru ca aceasta să fie valabilă.

Noul regulament stabilește clar că “absenţa se consemnează în catalog doar în cazul în care elevul nu este prezent la ora de curs şi nu poate fi folosită drept mijloc de coerciţie”, iar “prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.”

Același articole precizează, însă, că absențele pot fi motivate prin mai multe mijloace:

“Motivarea absențelor se face de către învățătorul/ institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

În cazul elevilor minori, părinții sau reprezentanții legali au obligația de a prezenta personal învățătorului/institutorului/ profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absențele copilului său.

Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz: adeverință eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință/certificat medical/foaie de externare/ scrisoare medicală eliberat(ă) de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care are în evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor”.

Regulament: Câte absențe pot fi motivate cu o cerere din partea părinților

De asemenea, în limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor alocate unei discipline, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unității de învățământ.

Indiferent de modalitatea prin care este solicitată motivarea absențelor, documentele trebuie prezentate prezentate în cel mult șapte zile de la reluarea activităţii elevului, iar nerespectarea termenului atrage declararea absenţelor ca nemotivate.

Elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module, inclusive pentru că au absentat, motivat sau nemotivat, “la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un an şcolar la disciplinele/modulele respective şi nu au numărul minim de calificative/note” sunt declarați amânați.

VEZI ȘI: Ilona Rizea, inspectorul școlar general al județului Prahova: Noul an școlar vine cu provocări care presupun un efort sporit și o implicare activă a tuturor factorilor educaționali

Back To Top