anunț public
Categorie: Economic

ANUNȚ PUBLIC Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă - Oraşul Breaza informează operatorii economici din zonă despre procedura care stă la baza fundamentării planului de şcolarizare în învăţământul profesional, pentru anul şcolar 2022-2023.

Organizarea și funcţionarea învățământului profesional de stat este reglementată prin Meotodologia aprobata prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr.5033 din 29 august 2016,cu modificările și completările ulterioare.

ANUNȚ PUBLIC Procedura de solicitare căte agenții economici a școlarizării în învățământul profeional de stat pentru anul școlar 2022-2023

Metodologia de organizare și funcţionare a învățămânului profesional precizează:

Art.8,(l) învăţământul profesional se organizează numai "în unităţile de învăţământ care anexează la propunerea privind planul de şcolarizare contracte- cadru încheiate cu operatorii economici/instituţiî publice, prin care se stabilesc obligaţiile privind:

  1. organizarea şi desfăşurarea procesului de formare pentru obţinerea calificării profesionale a elevilor în unitatea de învăţământ şi la operatorii economici, precum şi proiectarea currîculumului în dezvoltare locală;
  2. asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din învăţământul profesional şi pentru organizarea şî desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

(2) Contractele-cadru sunt acorduri generale încheiate de către unităţile de învăţământ cu operatorii economîcî/instituţiile publice partenere pe o durată

 

(3) Stagiile de practică se organizează în perioadele stabilite de unitatea de învăţământ împreună cu operatorul economic/instituţia publică parteneră, astfel încât să se asigure încheierea situaţiei şcolare a elevilor până cei mai târziu la data de 31 august a fiecărui an

Operatorii economici care doresc sa școlarizeze elevi in invatamanul profesional de stat pentru anul şcolar 2022-2023, vor parcurge următoarele etape:

Inainteaza unităţilor de invatamant profesional si tehnic sau Inspectoratului şcolar,solicitările de şcolarizare în învatamanul profesional de stat ,pentru anul şcolar 2022-2023 ,conform modelului prevăzut in anexa la Calendarul etapelor si acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la invatamanul profesional,aprobat prin OME NR 5513 din 28 octombrie 2021,pana la data de 19 noiembrie 2021.

Încheie contracte cadru cu unităţile de invatamant partenere sau cu unităţile desemnate de către Inspectoratul şcolar,în situaţia in care nu au deja un parteneriat cu una sau mai multe unitati de invatamant,conform Metodologiei de organizare si funcţionare a invatamantului profesional de stat,pana la data de 23 noiembrie 2021.

Director,

Prof. Aurora Rîncioagă

Back To Top